Information Notice

VERİ SORUMLUSU: AVV SPOR MALZEMELERİ VE HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Merıdıen Iş Merkezı Blok No: 16 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul
AVV SPOR MALZEMELERİ VE HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

• Kimlik Bilgileriniz: İletişim formu doldurmanız halinde adınız soyadınız
• İletişim Bilgileriniz: İletişim formu doldurmanız halinde e-posta adresiniz.
• İşlem Güvenliği Bilgileriniz: MAC adresiniz, log kayıtlarınız.
1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir..
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
Talep/şikayetlerin takibi,
Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve kullanılan elektronik posta ve programların sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak avvspor@hs03.kep.tr ‘ye, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkirtibat@avv.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.