Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako: „Usługi elektroniczne” lub „Usługi”) przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer BDO: 000109918, NIP 525 236 00 60, REGON 140505088; kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony (dalej jako: „ITP” lub „Usługodawca”) za pośrednictwem polskiej strony internetowej marki Technogym: https://www.technogym.com/pl (dalej jako: „Strona”).
2. Strona, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest podstroną globalnej witryny Technogym, której właścicielem jest Technogym S.p.a. z siedzibą w Cesena, adres: Via Calcinaro 2861 – 47521 Cesena (Forli/Cesena), Włochy (dalej jako: „Technogym”).
3. Zasady korzystania z globalnej witryny Technogym określone są w Warunkach korzystania https://www.technogym.com/pl/terms-of-use/, które mają zastosowanie do tej witryny. Dla zapewnienia najwyższego komfortu użytkowania i uzyskania wszystkich potrzebnych informacji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z Warunkami korzystania z globalnej witryny Technogym.
4. Technogym jest także właścicielem aplikacji na urządzenia mobilne MyWellness oraz platformy mywellness.com, za pośrednictwem których Użytkownik, po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w Regulaminie Sklepu oraz odpowiednim regulaminie aplikacji/platformy może korzystać z usług dodatkowych zakupionych od ITP, a udostępnianych za pośrednictwem wyżej wymienionych narzędzi.
5. Użytkownicy Strony mogą za jej pośrednictwem przeglądać treści publikowane na Stronie, utworzyć Konto oraz skorzystać z Usługi Newsletter oraz Formularza kontaktowego.
6. Ponadto Użytkownicy Strony mogą dokonywać zakupu produktów oraz usług i treści oferowanych przez ITP w ramach funkcjonalności sklepu internetowego (dalej jako: „Sklep”, „Sklep internetowy”). Zasady działania Sklepu zostały określone w odrębnym Regulaminie .
§ 2. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ
1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną następuje z momentem wyświetlenia Strony, utworzeniem Konta lub zalogowaniem na Konto, wyrażeniem zgody na wysyłkę Newslettera, rozpoczęcia korzystania z Formularza kontaktowego lub Sklepu.
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierania jest na czas wykonywania tych Usług:
1) do momentu zamknięcia Strony,
2) do momentu wylogowania się z Konta lub jego usunięcia,
3) do momentu cofnięcia zgody na Newsletter lub zaprzestania wysyłki przez Usługodawcę,
4) do momentu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub opuszczenia Formularza kontaktowego,
5) do momentu zakończenia składania Zamówienia w Sklepie lub rezygnacji z jego złożenia.
§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG
1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego lub innego sprzętu elektronicznego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą otwieranie stron internetowych oraz dostępem do Internetu.
2. Sposób wyświetlania Strony lub widoczność poszczególnych zakładek lub działanie poszczególnych funkcjonalności może się różnić lub być uzależniona od wersji przeglądarki, zainstalowanych wtyczek lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. W przypadku Usługi Formularza kontaktowego, Sklepu, Konta oraz Newslettera konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Użytkownik korzystający z Formularza kontaktowego, Konta, Sklepu oraz Newslettera jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jak również do korzystania ze wszystkich Usług w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Podczas korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
6. Zalecane jest zapisanie lub wydrukowanie Regulaminu przez Użytkownika w razie konieczności odniesienia się do niego w przyszłości.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności.
§ 3. KONTO
1. Użytkownik może korzystać ze Strony, a także składać Zamówienia w Sklepie z wykorzystaniem lub bez posiadania Konta.
2. Konto jest Usługą umożliwiającą zarządzanie Zamówieniami, danymi osobowymi Użytkownika, w tym danymi kontaktowymi i danymi do dostawy, a także zakupionymi usługami i treściami. Konto założone na Stronie umożliwia również korzystanie z aplikacji i platform przeznaczonych do dostarczania treści cyfrowych, których właścicielem jest Technogym.
3. Założenie Konta odbywa się w następujący sposób:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego,
b) złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityką prywatności.
4. Założenie i posiadanie Konta na Stronie jest dobrowolne i darmowe.
5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła, które zostały przez Użytkownika uprzednio wskazane w formularzu rejestracyjnym.
6. Użytkownik może usunąć Konto w każdym czasie poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego oświadczenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 Regulaminu. Procedura usunięcia Konta nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych kosztów i może być rozpoczęta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.
§ 4. NEWSLETTER
7. Newsletter to usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne cykliczne dostarczenie informacji marketingowych promujących markę Technogym oraz informacji dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika i za jego zgodą.
8. Rezygnacja z tej Usługi może odbyć się poprzez kontakt z Usługodawcą na adres mailowy podany w § 1 Regulaminu lub poprzez kliknięcie linku dezaktywującego w wiadomości zawierającej Newsletter.
§ 5. FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Formularz kontaktowy służy do wysyłania tekstowej wiadomości elektronicznej do Usługodawcy bezpośrednio przez Stronę bez konieczności korzystania z własnej skrzynki poczty elektronicznej. W celu skorzystania z tej Usługi niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, na który może zostać udzielona odpowiedź oraz wypełnienie pozostałych pól Formularza kontaktowego oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności. W przypadku zwrócenia się o kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy należy podać numer telefonu.
2. Świadczenie tej usługi kończy się wraz z udzieleniem odpowiedzi przez Usługodawcę lub opuszczeniem Formularza kontaktowego przez Usługodawcę.
§ 6. REKLAMACJE USŁUG
1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Konta, Formularza kontaktowego oraz Newslettera rozpatrywane są przez Usługodawcę.
2. Reklamacje kierowane do Usługodawcy Kupujący może składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: technogym@itpsa.pl,
2) pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Kupującego, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.
§ 7. ZMIANA REGULAMINU
1. Usługodawca zastrzega prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
1) zmiany przepisów prawa;
2) przyczyny organizacyjne, w szczególności:
a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
b) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
c) zmiany w zakresie sposobów płatności,
d) zmiany w zakresie sposobów dostawy,
e) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez publikację wiadomości o zmianie na Stronie.
3. Użytkownicy posiadający Konto lub korzystający z Usługi Newsletter zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie takiej informacji na aktualny adres poczty elektronicznej Użytkownika znajdujący się w bazie danych Usługodawcy.
4. W przypadku gdy Użytkownik posiadający Konto lub korzystający z Usługi nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta. Brak otrzymania wyżej wymienionego zawiadomienia w wyżej wymienionym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
§ 7. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Spory z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.
2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co może nastąpić m.in. poprzez:
1) skierowanie wniosku do właściwego Wojewódzkiej Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sąd konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej procedury znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
3) wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
2. Usługodawca zastrzega prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu.
3. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą jego pozostałych postanowień.