REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECHNOGYM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży na odległość produktów marki Technogym (dalej jako: „Produkty Technogym”, „Produkty”) oraz Usług stacjonarnych oraz Treści cyfrowych, o których mowa w § 7 Regulaminu (w Sklepie internetowym pod adresem: www.technogym.com/pl przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer BDO: 000109918, NIP 525 236 00 60, REGON 140505088; kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony (dalej jako: „Sprzedawca”).
2. Strona, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest podstroną globalnej witryny Technogym, której właścicielem jest Technogym S.p.a. z siedzibą w Cesena, adres: Via Calcinaro 2861 – 47521 Cesena (Forli/Cesena), Włochy (dalej jako: „Technogym”).
§ 2. PODSTAWOWE INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
1. Ze Sklepu mogą korzystać:
1) osoby fizyczne dokonujące ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej jako: „Konsumenci”,
2) osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, która to umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej jako: „Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta”;
3) osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, która to umowa posiada dla tej osoby charakter zawodowy, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą – dalej jako: „Przedsiębiorcy”,
każdy z osobna zwany także: „Kupującym” lub „Użytkownikiem”.
2. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
Adres pocztowy Sprzedawcy:
ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Adres e-mail Sprzedawcy: technogym@itpsa.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: 781-212-321
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 57 1050 1025 1000 0090 3047 1016
Adres do zwrotu Produktów Technogym (w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży):
ITP S.A., ul. Szyszkowa 35/37, Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa
Adres do wysłania reklamowanych Produktów Technogym:
ITP S.A., ul. Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa.
§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Złożenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, następuje poprzez:
1) wybór Produktów, dodanie ich do koszyka i akceptację zawartości koszyka,
2) wybór opcji składanego Zamówienia dla posiadacza Konta, Zamówienia z rejestracją albo Zamówienia bez rejestracji,
3) wskazanie wszelkich niezbędnych danych, w tym danych identyfikacyjnych (imienia, nazwiska, firmy), danych adresowych i telefonu Kupującego oraz miejsca dostarczenia Produktu,
4) określenie czy do Zamówienia ma być wystawiona faktura VAT i podanie wszelkich niezbędnych do jej wystawienia danych. W przypadku, gdy Kupujący nie wskaże, że do zamówienia powinna być wystawiona faktura na etapie składania Zamówienia albo nie poda numeru NIP, późniejsze wystawienie faktury VAT do paragonu będzie niemożliwe z uwagi na fakt, że faktura VAT do paragonu może być wystawiona jedynie gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy;
5) wybór metody płatności spośród proponowanych przez Sprzedawcę: płatność przelewem tradycyjnym albo za pośrednictwem Serwisu imoje: przelewem online, BLIK-iem oraz kartą płatniczą. Wybór metody płatności nie jest możliwy w odniesieniu do Zamówień Produktów, oznaczonych opisem „Zapytaj o produkt” albo dla których koszt dostawy jest ustalany w sposób określony w § 5 ust. 6 poniżej,
6) wprowadzenie ewentualnych uwag Kupującego do Zamówienia,
7) złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką prywatności,
8) finalizacja Zamówienia – sprawdzenie treści Zamówienia w wyświetlonym podsumowaniu, a następnie kliknięcie przycisku „Składam zamówienie i płacę”,
9) w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Serwisu imoje – opłacenie Zamówienia.
2. Po złożeniu Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej przesyłana jest informacja potwierdzająca złożenie Zamówienia. W treści wiadomości zawarte są informacje o danych Kupującego, informacje podsumowujące o zamówionych Produktach Technogym lub (jeśli dotyczy) Produktach oraz Usługach stacjonarnych i Treściach cyfrowych, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dane do płatności (w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym) albo informacja o opłaceniu Zamówienia, a także informacja sposobie obliczenia kosztów dostawy (jeśli dotyczy) oraz Regulamin. Otrzymanie przedmiotowej wiadomości przez Kupującego równoznaczne jest z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
3. W przypadku Produktów Technogym oznaczonych określeniem „Zapytaj o produkt” Kupujący może złożyć zapytanie o Produkt klikając przycisk "Zapytaj o produkt". Wówczas oferta sprzedaży Produktu Technogym, w tym jego cena, jest przesyłana do Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zapytania. Kupujący może przyjąć ofertę w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej ofertę. W przypadku braku przyjęcia oferty przez Kupującego w terminie określonym powyżej oferta przestaje wiązać. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o przyjęciu oferty przez Kupującego.
§ 4. ZASADY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny Produktów Technogym (dalej jako: „Ceny”) i opłaty za Usługi stacjonarne i Treści cyfrowe (dalej jako: „Opłaty”) są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny i Opłaty mogą ulegać zmianie w każdym czasie, jednakże zmiana nie dotyczy Zamówień złożonych przed taką zmianą.
3. Sprzedawca przewiduje możliwość zapłaty za Zamówienie przelewem online, BLIKIEM oraz kartą płatniczą za pośrednictwem Serwisu imoje. Wybór metody płatności nie jest możliwy w odniesieniu do Zamówień Produktów Technogym, oznaczonych określeniem „Zapytaj o produkt” oraz dla których koszt dostawy jest ustalany w sposób określony w § 5 ust. 6 Regulaminu.
4. Operatorem Serwisu imoje jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000 zł opłacony w całości, NIP 634-013- 54-75 (dalej jako: „Operator płatności”).
5. Informacje o danych bankowych Sprzedawcy niezbędnych do zapłaty za Zamówienie przelewem tradycyjnym znajdują się każdorazowo w przesłanej Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu do dokonania płatności za Zamówienie. Złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Kupującego żadnych negatywnych konsekwencji bądź kosztów.
7. W przypadku wyboru jako sposobu płatności przelewu online, płatności BLIKIEM lub kartą płatniczą Kupujący zostanie przekierowany do serwisu imoje należącego do Operatora płatności. W celu dokonania płatności za Zamówienie należy zaakceptować regulamin Serwisu imoje oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji płatności.
8. Opłata za Usługi stacjonarne oraz Treści cyfrowe może mieć charakter jednorazowy (dalej jako: „Opłata jednorazowa”) lub być pobierana cyklicznie w okresach miesięcznych (dalej jako: „Opłata abonamentowa”) w zależności od wybranej przez Kupującego opcji.
9. Opłata jednorazowa uiszczana jest wraz z dokonaniem płatności za Zamówienie. W przypadku gdy Kupujący wybrał jako metodę zapłaty przelew tradycyjny odpowiednie zastosowanie do umowy dotyczącej Usług stacjonarnych lub Treści cyfrowych ma ust. 6 powyżej.
10. Opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc z góry, za pomocą wybranej przez Kupującego metody płatności, począwszy od Dnia Aktywacji. Aby wyświetlić datę następnego obciążenia należy zalogować się na swoje Konto i kliknąć zakładkę dotyczącą rozliczeń.
11. Przy wyborze Opłaty abonamentowej Kupujący musi wskazać jedną lub więcej metod płatności umożliwiającą pobieranie Opłat abonamentowych. Sposób płatności może ulec zmianie w trakcie trwania umowy dotyczącej Usług stacjonarnych lub Treści cyfrowych. O ile Kupujący nie wypowie umowy dotyczącej danej Usługi lub Treści przed jej wygaśnięciem, Sprzedawca ma prawo do pobierania Opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc przy użyciu wybranej metody płatności. Dostępne metody płatności mogą być również aktualizowane zgodnie z danymi i instrukcjami Operatora płatności. Po każdej aktualizacji Sprzedawca jest upoważniony do wykorzystania dostępnych metod płatności w celu pobrania Opłaty abonamentowej, a Kupujący pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone Opłaty. Jeśli obciążenie nie powiedzie się, na przykład z powodu braku środków lub z innego powodu, a umowa nie zostanie skutecznie rozwiązana, dostęp do Usług lub Treści może zostać zawieszony do czasu pomyślnego zakończenia obciążenia za pomocą prawidłowej metody płatności.
§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW TECHNOGYM
1. Produkty Technogym zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Produkty Technogym są dostarczane w dni robocze do wskazanego przez Kupującego w formularzu Zamówienia miejsca – określonego jako jego dane teleadresowe lub w treści formularza „inne dane do dostawy” (nie dotyczy odbioru osobistego).
3. Termin realizacji złożonego w Sklepie Zamówienia uzależniony jest od faktu czy dany Produkt Technogym znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Fakt, iż dany Produkt Technogym wyświetlany jest w ramach asortymentu Sklepu, może być dodany przez Kupującego do koszyka i możliwe jest złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne ze stanem, iż Produkt Technogym znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedawcy – termin dostarczenia bądź wykonania i dostarczenia Produktu Technogym do Sprzedawcy przez producenta wynosi około 6 tygodni. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący ma możliwość złożenia do Sprzedawcy zapytania o Produkt Technogym, jego dostępność i przewidywany termin realizacji Zamówienia.
4. Jeżeli złożone przez Kupującego Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Produktu Technogym termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich Produktów Technogym - a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z Produktów Technogym.
5. Koszty dostawy i montażu Produktów Technogym oznaczonych opisem „Wysyłka i montaż gratis” ponosi Sprzedawca.
6. Koszty dostawy Produktów Technogym nieoznaczonych w sposób określony w ust. 5 powyżej, określane są indywidualnie dla danego Zamówienia. Na koszt dostawy ma wpływ miejsce wskazane przez Kupującego jako adres dostawy (w tym m.in. jego odległość od magazynu, wartość Zamówienia, liczba zamówionych Produktów Technogym oraz warunki towarzyszące dostawie - czy Produkt Technogym ma być dostarczony do bloku, czy domu wolnostojącego, czy w budynku jest winda, czy jest bezpośredni dojazd do budynku). W przypadku dostawy płatnej Kupujący otrzymuje informację za pośrednictwem wiadomości e-mail o ostatecznym koszcie dostawy oraz całkowitej kwocie do zapłaty za Zamówienie, a w przypadku gdy go nie akceptuje, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Technogym bez ponoszenia żadnych kosztów, poprzez złożenie oświadczenia o anulowaniu Zamówienia w wiadomości zwrotnej skierowanej do Sprzedawcy. Jednoznaczny ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży będzie także brak odpowiedzi Kupującego na wiadomość e-mail Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji dostawy płatnej, o której mowa w niniejszym ustępie, płatność za Zamówienie możliwa jest jedynie przelewem tradycyjnym.
7. Realizacja Zamówienia w zakresie w jakim dotyczy Produktów Technogym, rozpoczyna od momentu zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy za wszystkie zamówione Produkty Technogym.
8. Z uwagi na specyfikę Produktów Technogym (sprzęt fitness wymagający specjalistycznego montażu) zasadą jest, iż Sprzedawca dostarcza - za pośrednictwem firmy transportowej lub oficjalnego serwisu Sprzedawcy - zamówione Produkty Technogym bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Kupującego, gdzie przeprowadzony jest montaż Produktu Technogym.
9. W momencie gdy Zamówienie gotowe jest do dostarczenia, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym celem ustalenia warunków dostawy i montażu – m.in. terminu dostawy (dzień i godzina), warunków lokalowych Kupującego (np. szerokość wejścia, brak windy).
10. Sprzedawca w ramach usługi dostawy i montażu zapewnia - dostawę, wniesienie sprzętu, montaż, kalibrację sprzętu (jeśli to konieczne), pierwszy test oraz wstępny instruktaż użytkowania.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedokładności i błędów w podanych przez Kupującego danych dostawy. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za brak obecności Kupującego w umówionym terminie dostawy i montażu. Wszelkie koszty wynikłe z niedokładności danych czy braku obecności (w tym koszty ponownej dostawy) ponosi wyłącznie Kupujący.
12. Sprzedawca dla niektórych Produktów Technogym przewiduje możliwość ich osobistego odbioru. Kupujący może odebrać przedmiotowe Produkty Technogym pod adresem: ITP S.A., Szyszkowa 35/37 Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa w godzinach 9:00-17:00 - po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą i uzgodnieniu możliwości odbioru osobistego Produktu Technogym. Przy odbiorze Kupujący powinien udokumentować swoje imię i nazwisko, wskazać numer Zamówienia oraz przekazać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za całość Zamówienia. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego Produktu Technogym w terminie 14 dni od przekazania mu informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru Zamówienia.
§6. INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej jako: „Zużyty sprzęt”) łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem:
ITP S.A., ul. Szyszkowa 35/37, Budynek "C" moduł 14, 02-285 Warszawa
3. Sprzedawca, dostarczając Kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku chęci przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w przypadku, o którym mowa w ust. 4, należy zgłosić np. w następujący sposób: mailowo na adres technogym@itpsa.pl lub telefonicznie pod numerem 781-212-321.
§7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ USŁUG STACJONARNYCH I TREŚCI CYFROWYCH
1. Wraz z Produktami Technogym Sprzedawca może oferować Kupującym Usługi stacjonarne (np. personalne treningi stacjonarne u Kupującego) oraz treści dostępne za pośrednictwem Internetu na żywo, na żądanie lub możliwe do zapisania w formacie umożliwiającym ich późniejsze otworzenie (dalej jako: „Treści cyfrowe”).
2. Umowy o świadczenie Usług lub na dostęp do Treści cyfrowych mogą być zawierane na czas określony (dalej jako: „Subskrypcja na czas określony”, nieokreślony (dalej jako: „Subskrypcja na czas nieokreślony”) lub w formie umowy na czas określony, która ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres (dalej jako: „Subskrypcja odnawialna”). Ich opis, okres, warunki zawarcia i zakończenia oraz sposób dostarczenia będzie znajdował się w Sklepie.
3. Dostęp do Treści cyfrowych jest możliwy po zalogowaniu na Konto w Sklepie lub na platformie technogym.com albo mywellness.com (dalej jako: „Platformy”) lub po zainstalowaniu aplikacji mobilnej służącej do dostarczania Treści cyfrowych i zalogowaniu się przez tę aplikację na Konto.
4. W przypadku gdy Kupujący nie utworzył Konta w Sklepie przy dokonaniu Zamówienia, do zarządzania Usługami stacjonarnymi lub do uzyskania dostępu do Treści cyfrowych konieczne jest utworzenie Konta na danej Platformie. W wyniku rejestracji dokonanej w Sklepie Kupujący tworzy jedno Konto służące do obsługi funkcjonalności dostępnych w Sklepie, jak i na Platformach.
5. Dostęp do Platformy wymaga użycia kompatybilnego Produktu Technogym marki Technogym podłączonego do sieci Internet lub urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci komórkowej lub stacjonarnej (tablet, smartfon, komputer) i kompatybilnego z Platformą, na której Treści cyfrowe mają być udostępnione.
6. Jeśli Usługi stacjonarne lub Treści cyfrowe są sprzedawane razem z Produktem Technogym Dzień aktywacji będzie liczony od dnia, w którym Kupujący aktywuje usługę za pośrednictwem Konta, albo w dniu dostawy Towaru w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
7. Jeśli Treści cyfrowe są sprzedawane osobno, Dzień aktywacji zostanie określony w wiadomości e-mail od Sprzedawcy.
8. Czas dostępu do Treści cyfrowych liczony będzie od Dnia aktywacji i będzie każdorazowo podany w opisie zakupionych Treści.
9. Aktywacja i utrzymanie Konta nie daje Kupującemu prawa do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji lub uaktualnień już aktywnych Treści.
10. Do zarządzania Kontem mogą odpowiednio mieć zastosowanie Regulaminy i Polityki prywatności właściwe dla danej Platformy, które Użytkownik powinien zaakceptować najpóźniej przy pierwszym dostępie do Konta za pośrednictwem danej Platformy.
11. Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych dedykowanych dla określonego kompatybilnego Produktu Technogym. Dostęp do Treści można uzyskać z poziomu tego samego Produktu Technogym dla maksymalnie 4 Kont.
12. Szczegółowe informacje o aktywnych umowach dotyczących Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych można znaleźć w dedykowanej sekcji na Koncie.
13. Użytkownikiem Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług stacjonarnych lub uzyskać dostęp do Treści cyfrowych tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej. Z Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych mogą być korzystać wyłącznie osoby, które nie mają przeciwskazań do uprawiania sportu.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające ze stanu zdrowia Użytkownika Usług stacjonarnych lub Treści cyfrowych. Sprzedawca nie świadczy usług medycznych i nie odpowiada za weryfikację stanu zdrowia Użytkownika Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy nie mają zastosowania: (a) w przypadku śmierci lub krzywdy osoby spowodowanej rażącym niedbalstwem Sprzedawcy; (b) w przypadku winy umyślnej Sprzedawcy; (c) w innych okolicznościach, które zgodnie z prawem nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności tego podmiotu.
15. Treści cyfrowe są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, a nie do użytku komercyjnego. Nie wolno ich rozpowszechniać publicznie. Subskrypcja daje jedynie ograniczone prawo dostępu do Treści cyfrowych i ma charakter licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej.
16. Dostęp do Treści cyfrowych należy uzyskiwać przede wszystkim z kraju, w którym zostały one aktywowane, i tylko na obszarach geograficznych, w których istnieją możliwości techniczne i prawne ich dostarczania. Treści cyfrowe mogą się zmieniać od czasu do czasu, w zależności od obszaru geograficznego.
17. Korzystanie z Treści cyfrowych, w tym wszystkich stacjonarnych funkcjonalności, jest dozwolone wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i standardami oraz z wszelkimi innymi ograniczeniami dotyczącymi korzystania z Treści cyfrowych. Treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu lub używanych za pośrednictwem Platform nie można przechowywać, kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, wystawiać, publikować, udzielać licencji ani wykorzystywać do tworzenia dzieł zależnych przeznaczonych do sprzedaży lub w inny sposób wykorzystywać w sposób komercyjny. Zabezpieczenia Treści cyfrowych nie mogą być usuwane, zmieniane, dezaktywowane, osłabiane ani blokowane; używanie zautomatyzowanych narzędzi w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych jest zabronione; dekompilacja, inżynieria wsteczna jakiegokolwiek oprogramowania lub innych produktów/prac/procesów dostępnych za pośrednictwem Treści cyfrowych jest zabroniona; Zabrania się wprowadzania jakiegokolwiek kodu lub manipulowania Treściami cyfrowymi lub wykorzystywania jakiejkolwiek metody eksploracji danych, gromadzenia danych lub ekstrakcji. Użytkownikom surowo zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesyłania jakichkolwiek materiałów, które mają na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności oprogramowania, sprzętu lub terminala telekomunikacyjnego związanego z Treściami cyfrowymi, w tym wirusów lub jakikolwiek innych kodów, plików lub programów. Sprzedawca lub Technogym mogą ograniczyć lub przerwać korzystanie z Treści w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Warunków korzystania z Platform lub w przypadku korzystania z Treści cyfrowych niezgodnie z prawem.
18. Na jakość wyświetlania Treści cyfrowych może wpływać szereg czynników, takich jak położenie geograficzne, dostępna przepustowość lub szybkość połączenia internetowego. Wszystkie koszty związane z dostępem do Internetu ponosi Użytkownik.
19. Czas wymagany do rozpoczęcia przeglądania Treści cyfrowych może się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym lokalizacji geograficznej, dostępnej przepustowości i wybranej zawartości.
20. Oprogramowanie używane do dostarczania Treści cyfrowych zostało opracowane przez Technogym lub w jego imieniu i jest zaprojektowane tak, aby umożliwić przeglądanie Treści cyfrowych na kompatybilnych Produktach Technogym. Oprogramowanie może się różnić w zależności od urządzenia, a funkcjonalność lub funkcje mogą się różnić w zależności od Produktu Technogym. Możliwe jest również, że korzystanie z Treści cyfrowych będzie wymagało użycia oprogramowania stron trzecich, które podlega warunkom licencji określonym przez osoby trzecie. Subskrybując Treści cyfrowe, Użytkownik zgadza się na automatyczne otrzymywanie aktualizacji oprogramowania Technogym i stron trzecich.
§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio także do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcom.
PRODUKTY TECHNOGYM
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Produktów Technogym może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostawy lub odbioru własnego Produktów Technogym.
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, przesyłając je na następujący adres ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres technogym@itpsa.pl.
4. Do zachowania wskazanego w ust. 1 powyżej terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Odbiór rzeczy po odstąpieniu do umowy dokonuje Sprzedawca na swój koszt z miejsca, do którego Produkt Technogym został dostarczony lub alternatywnie z innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdzie Produkt Technogym się aktualnie znajduje (miejsca wcześniej ustalonego z Konsumentem). Odbioru Sprzedawca dokona w terminie ustalonym między Sprzedawcą a Konsumentem, zawsze jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu Technogym będące wynikiem korzystania z Produktu Technogym w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu Technogym.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Zmiana sposobu zwrotu płatności nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów Technogym nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
USŁUGI STACJONARNE I TREŚCI CYFROWE
1. Prawo odstąpienia w terminie 14 dni przysługuje także Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług stacjonarnych/dostarczenie Treści cyfrowych z wyłączeniem umów:
1) o świadczenie Usług stacjonarnych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług stacjonarnych, co do których Konsument wyraźnie zażądał, że rozpoczęcie ich wykonywania nastąpi przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
4. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie Opłaty.
5. Umowy na Usługi stacjonarne/Treści cyfrowe wygasają automatyczne w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Technogym, jedynie wtedy, gdy zostały zawarte razem z umową sprzedaży Produktu Technogym.
§9. REKLAMACJE PRODUKTÓW TECHNOGYM, USŁUG STACJONARNYCH I TREŚCI CYFROWYCH
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów za wady Produktów Technogym/Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych z tytułu rękojmi. W tym zakresie jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom Produktów Technogym/Usług stacjonarnych/Treści cyfrowych bez wad fizycznych i prawnych.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Produkty Technogym/Usługi stacjonarne/Treści cyfrowe z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta jest wyłączona.
3. Jeśli Produkty Technogym są objęte gwarancją – jej zakres, zasady wykonywania, obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego każdorazowo wskazane są w złożonym przez Sprzedawcę oświadczeniu gwarancyjnym. Zasady gwarancyjne są przekazywane wraz z dostawą Produktu Technogym.
4. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu – faktura lub paragon.
5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego przykładowo:
1) drogą elektroniczną na adres: technogym@itpsa.pl lub serwistg@itpsa.pl,
2) drogą pocztową na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
6. W treści reklamacji Kupujący winien przynajmniej wskazać:
1) imię i nazwisko i właściwe mu dane adresowe, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na taką formę kontaktu,
2) w tym m.in. szczegóły dotyczące umowy sprzedaży Produktu (numer seryjny, datę nabycia, rodzaj Produktu, miejsce gdzie Produkt się znajduje) lub szczegóły dotyczące umowy o świadczenie Usług stacjonarnych,
3) przyczynę reklamacji (w tym dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia, zdjęcia wady),
4) żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, chyba że dokument gwarancyjny wskazuje inny termin, a Kupujący zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej w wybrany przez niego sposób komunikacji.
8. W przypadku gdy roszczenie reklamacyjne dotyczące Produktu jest uzasadnione, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w wybrany przez niego sposób kontaktu celem umówienia wizyty serwisowej. Naprawy wykonywane są w miejscu gdzie Produkt Technogym się znajduje na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości skutecznego dokonania naprawy w miejscu gdzie Produkt się znajduje - serwis Sprzedawcy na swój koszt zabiera Produkt do magazynu Sprzedawcy, a następnie zwraca naprawiony Produkt Kupującemu lub wydaje nowy, identyczny ale pozbawiony wad egzemplarz Produktu Technogym.
§ 10. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ELEKTRONICZNYMI
1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowości związanych z transakcjami elektronicznymi rozpatrywane są przez Operatora płatności. Dane kontaktowe Operatora płatności: https://www.imoje.pl/kontakt.
2. Szczegółowe informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez Operatora płatności są udzielane przez ten podmiot.
§ 11. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PRODUKTÓW TECHNOGYM
1. Reklamacje związane z dostawą i montażem kierowane do Sprzedawcy Kupujący może składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: technogym@itpsa.pl lub serwistg@itpsa.pl,
2) pisemnie na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
21. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Kupującego, a w braku takiego wskazania w ten sam sposób w jaki reklamacja została złożona.
§ 12. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”
2. Współadminstratorami danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu są:
1) ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS nr 0000404795 oraz Technogym S.p.A. z siedzibą pod adresem Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Włochy.
2) Za kontakt w imieniu współadministratorów w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu odpowiedzialny jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@itpsa.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia składania Zamówień oraz ich realizacji dokonanych za pośrednictwem Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z prowadzeniem Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Podanie danych w celu dokonania zakupów w Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
7. W związku z realizacją transakcji elektronicznych dane osobowe Kupujących, które są niezbędne do realizacji płatności internetowej, będą udostępniane Bankowi. Od dnia przekazania, administratorem tych danych osobowych będzie ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34. Dane będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści jej danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne. Bank ma prawo przekazywać pozyskane dane innym podmiotom w wykonaniu czynności faktycznej lub prawnej lub na podstawie udzielonej zgody albo też podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pełna treścią klauzuli informacyjne ING Bank Śląski Spółka Akcyjna jest dostępna: https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych.
8. Bardziej szczegółowe informacje o zasadach, sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych, jak również o prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Kupującego związanych z przetwarzaniem danych osobowych została uregulowana w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności.
§ 13. ZMIANA REGULAMINU
1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
1) zmiany przepisów prawa;
2) przyczyny organizacyjne, w szczególności:
a) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
b) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
c) zmiany w zakresie sposobów płatności,
d) zmiany w zakresie sposobów dostawy,
e) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
2. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostaną poinformowani przez publikację wiadomości o zmianie na stronie Sklepu.
3. Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie takiej informacji na aktualny adres poczty elektronicznej Kupującego znajdujący się w bazie danych Sprzedawcy.
4. W przypadku gdy Kupujący będący Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta. Brak otrzymania wyżej wymienionego zawiadomienia w wyżej wymienionym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących Konsumentami (Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta), w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na umowy zawierane, zawarte, realizowane lub wykonane przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
§ 14. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Spory z Kupującym niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co może nastąpić m.in. poprzez:
1) skierowanie wniosku do właściwego Wojewódzkiej Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sąd konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej procedury znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych na odległość od tego dnia z tym zastrzeżeniem, iż postanowienia odnoszące się do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta obowiązują od dnia 01.01.2021 r.
3. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą jego pozostałych postanowień.