POLITYKA PRYWATNOŚCI WSPÓŁADMINISTRATORÓW DANYCH

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane, przechowywane i chronione wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem sekcji realizacji transakcji www.technogym.com/pl („Sekcja realizacji transakcji”) w celu utrzymania kontaktu i świadczenia usług najwyższej jakości przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679 - dalej „RODO”).
Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie Polityki prywatności Technogym, która ma zastosowanie do ogólnej interakcji użytkownika z globalną witryną Technogym. Dla zapewnienia najwyższego komfortu użytkowania i uzyskania wszystkich potrzebnych informacji należy zapoznać się z każdą z nich.
This privacy policy ("Privacy Policy") is intended to outline how any personal data collected from you via the www.technogym.com (“Site”) will be used, stored and protected by us to communicate with you and to deliver you excellent service whilst being compliant with the applicable data protection law (Regulation (EU) 2016/679 – hereinafter referred to as “GDPR”).

O administratorach danych osobowych

Dane osobowe podane w Sekcji realizacji transakcji będą przetwarzane przez:

 • Technogym S.p.A. z siedzibą pod adresem Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Włochy („Technogym”) oraz (“Technogym”)
 • ITP S.A., oficjalny dystrybutor Technogym z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404795, NIP: 5252360060, REGON 140505088, kapitał zakładowy 537.061,90 złotych w całości wpłacony, („Dystrybutor Technogym”),

działają jako współadministratorzy danych (zwani dalej łącznie „współministratorami”, „my” lub „nas”), którzy określają cele i sposoby przetwarzania na podstawie pisemnego porozumienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub realizacji praw dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem Sekcji realizacji transakcji, głównym punktem kontaktowym będzie Dystrybutor Technogym w Polsce. Należy pamiętać, że istnieje możliwość korzystania z praw przysługujących zgodnie z RODO w stosunku do każdego z administratorów.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przede wszystkim potrzebujemy Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem Sekcji realizacji transakcji w celu realizacji umowy sprzedaży produktów Technogym i dostarczenia ich do Ciebie. Twoje dane będą wykorzystywane do serwisowania i prawidłowej konserwacji produktów Technogym. Zgodnie z umową sprzedaży możemy wymagać danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, korespondencję, wątpliwości lub skargi. Za twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe np. w celu przesyłania Newsletter’a i informacji o naszych promocjach i nowej ofercie.

--

WAŻNE: podczas dokonywania płatności elektronicznej (przy użyciu karty kredytowej / debetowej lub w podobny sposób) nastąpi przekierowanie do bezpiecznej witryny autoryzowanego podmiotu przetwarzającego płatności / instytucji płatniczej, na której zostaną podane dane dotyczące płatności. Mimo że współpracujemy tylko z zaufanymi, licencjonowanymi podmiotami przetwarzającymi płatności i instytucjami płatniczymi, nie składamy żadnych oświadczeń i nie odpowiadamy za przetwarzanie przez nie Twoich danych w celu realizacji płatności. Upewnij się, że zapoznałeś się i zgadzasz się z warunkami korzystania z usługi, w tym z polityką prywatności, przed przekazaniem swoich danych. W żadnym wypadku nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie, utratę, zniszczenie, nieuprawnione ujawnienie lub jakiekolwiek podobne zdarzenie związane z Twoimi danymi przetwarzanymi przez jakikolwiek podmiot przetwarzający płatności lub instytucję płatniczą.

--

Twoje dane osobowe są również potrzebne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. polska ordynacja podatkowa, prawo dotyczące ochrony klienta), ponieważ dokonujemy sprzedaży, wystawiamy fakturę za zakup, udzielamy gwarancji i oferujemy produkty w stanie zgodnym z obowiązującymi wymogami prawnymi i Warunkami Sprzedaży.
Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zaistnieje prawnie uzasadniony cel, który realizujemy, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów lub praw podstawowych. Dlatego możemy wykorzystywać Twoje dane do wewnętrznych operacji, w tym analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i rozwiązywania problemów.
Powyższy zakres i podstawy prawne dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych jako współadministratorów. Należy pamiętać, że Technogym przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności Technogym; w pewnym zakresie możemy być wyznaczoną stroną trzecią zarządzającą danymi zgodnie z jej warunkami.

Twoje dane osobowe są również potrzebne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. polska ordynacja podatkowa, prawo dotyczące ochrony klienta), ponieważ dokonujemy sprzedaży, wystawiamy fakturę za zakup, udzielamy gwarancji i oferujemy produkty w stanie zgodnym z obowiązującymi wymogami prawnymi i Warunkami Sprzedaży.
Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zaistnieje prawnie uzasadniony cel, który realizujemy, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów lub praw podstawowych. Dlatego możemy wykorzystywać Twoje dane do wewnętrznych operacji, w tym analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i rozwiązywania problemów.
Powyższy zakres i podstawy prawne dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych jako współadministratorów. Należy pamiętać, że Technogym przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności Technogym; w pewnym zakresie możemy być wyznaczoną stroną trzecią zarządzającą danymi zgodnie z jej warunkami.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

W przypadku niektórych celów wykorzystania Twoich danych osobowych (opisanych powyżej) istnieje podstawa prawna zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, która umożliwia wykorzystywanie niektórych danych osobowych bez Twojej zgody. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Obejmuje to na przykład sytuacje, gdy konieczne jest wykorzystanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem z Tobą umowy, takich jak przetworzenie zamówienia, zapewnienie opieki i wsparcia w realizacji usługi lub zarządzanie kontem online, które udostępniamy. Obejmuje to również okoliczności (takie jak opisaliśmy poniżej), w których mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich danych, pod warunkiem, że zostanie zachowana odpowiednia dbałość o Twoje prawa i interesy:

 • zapewnienie sprawnego organizowania naszej bazy danych i ustalenia, w jaki sposób nasi klienci dokonują zakupów w różnych częściach świata;
 • w celu wysyłania informacji marketingowych klientom produktów Technogym. Istnieje możliwość rezygnacji z komunikacji marketingowej w dowolnym momencie za pomocą przycisku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w stopce każdego e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem [technogym@itpsa.pl];
 • do przeprowadzania badań i analizy danych (w tym informacji o zakupach), ponieważ pomaga nam to lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, identyfikować ich i określać, jak wchodzą w interakcje z nami;
 • ulepszanie i zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu (na przykład do celów statystycznych, testowych i analitycznych, rozwiązywania problemów);
 • upewnienia się, że wszelkie zmiany w Serwisie lub warunkach niniejszej Polityki prywatności są znane.

W przypadkach, w których istnieje podstawa prawna do wykorzystywania Twoich informacji bez wyrażenia zgody (jak opisano powyżej), niniejsza Polityka prywatności zapewnia, że zobowiązujemy się do rzetelnego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w oczekiwany sposób poprzez odpowiednie powiadomienie i wyjaśnienie, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane.
W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, należy zaznaczyć odpowiednie pole zgody Dzięki temu zostanie wyrażona zgoda na wykorzystanie tych danych osobowych do poszczególnych celów.

Jak zabezpieczamy przechowywane w systemie wewnętrznym dane?

Twoje dane chronimy na kilka sposobów: dane osobowe wprowadzane są do naszego systemu informatycznego w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych, w tym z zasadami bezpieczeństwa i poufności oraz w oparciu o zasady prawidłowej praktyki, legalności i przejrzystości przetwarzania. Dostęp do informacji o koncie klienta jest przeznaczony tylko dla tych, którzy potrzebują go do wykonywania swojej pracy. W naszym systemie używamy pełnej kontroli loginu i hasła. Kontrole poufności i dostępu do baz danych są okresowo przeglądane i aktualizowane w celu dalszej ochrony naszych danych osobowych.
Dostęp do danych posiadają nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. W szczególności są to pracownicy tacy jak: personel informatyczny i administracyjny, dział obsługi klienta, w tym zespół posprzedażowy, dział marketingowy, a także inne osoby, które muszą przetwarzać dane w razie konieczności.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przechowywane w bazie danych, do której mamy dostęp zarówno my, jak i inni członkowie naszych firm. Robimy to, aby pomóc nam efektywnie organizować nasze bazy danych i zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci mogą dokonywać zakupów w różnych częściach świata.
Możemy również udostępniać Twoje dane następującym kategoriom wybranych stron trzecich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności:

 • przewoźnicy, kurierzy i firmy spedycyjne zaangażowane w dostawę zamówienia na produkty Technogym. WAŻNE: przetwarzając Twoje dane w celu dostarczenia Ci produktów, przewoźnik / kurier / firma spedycyjna będzie przetwarzać Twoje dane we własnym zakresie jako administrator danych; zawsze zapewniamy bezpieczne przekazywanie Twoich danych podmiotom trzecim; dokładamy wszelkich starań, aby wybierać zaufanych partnerów, jednak to oni będą odpowiedzialni za Twoje dane po prawidłowym odebraniu naszych produktów;
 • inni dostawcy usług (na przykład usługi informatyczne), partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, którzy muszą uzyskać dane w celu wykonania wszelkich umów, które zawieramy z Tobą (takich jak między innymi operacje w Serwisie, dochodzenia w sprawie oszustw, pobieranie opłat, programy partnerskie i premiowe);
 • organy ścigania lub organy regulacyjne lub upoważnione strony trzecie, w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek dotyczący dochodzenia karnego lub domniemanej nielegalnej działalności lub jakiejkolwiek innej działalności za pośrednictwem Serwisu, która może narazić nas i / lub użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią na ryzyko lub odpowiedzialność prawną; i
 • inne podmioty gospodarcze, jeśli planujemy połączenie z lub przejęcie przez ten podmiot gospodarczy. W przypadku takiego połączenia będziemy wymagać, aby nowy połączony podmiot przestrzegał niniejszej Polityki prywatności w odniesieniu do Twoich danych.

Te osoby trzecie, które mogą otrzymać Twoje dane, będą przetwarzać je w celach określonych powyżej i zgodnie z obowiązującym prawem. Zachowamy listę osób trzecich, którym udostępniamy dane, która będzie dostępna na żądanie.

Dlaczego przechowujemy Twoje dane i jak możesz uzyskać do nich dostęp?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak jest to absolutnie konieczne, abyśmy mogli świadczyć odpowiednie usługi, i tak długo, jak długo zechcesz pozostać z nami w kontakcie lub tak długo, jak jest to konieczne do przygotowania raportów i analiz związanych ze wsparciem klienta. Nawet jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych, możemy zachować je w formie anonimowej. Jeśli jest to uzasadnione lub wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, możemy również przechowywać niektóre z Twoich informacji zgodnie z prawem, nawet po zamknięciu konta lub gdy nie są już potrzebne do świadczenia usług.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:

 • Dostęp. Masz prawo dostępu do danych, które posiadamy o Tobie, a także do zaktualizowanej listy osób, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Musisz udowodnić swoją tożsamość, zanim udostępnimy Ci jakiekolwiek dane osobowe;
 • Zmiana lub usunięcie. Masz prawo zażądać od nas zmiany lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie (chyba że mamy prawo lub obowiązek ich zachowania);
 • Ograniczenie. Masz prawo ograniczyć wykorzystanie danych osobowych, jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych lub jeśli ich wykorzystanie jest niezgodne z prawem lub jeśli nie musimy już wykorzystywać danych do celów, dla których je przechowujemy;
 • Zmiana preferencji. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dotyczące przetwarzania danych. Na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, ale zmienisz zdanie, możesz z tego zrezygnować, kontaktując się z nami, korzystając z podanych danych lub klikając „zrezygnuj z subskrypcji” w otrzymywanej korespondencji.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z przetwarzania danych prowadzonych w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym wobec przetwarzania prowadzonego w naszym prawnie uzasadnionym interesie; w tym drugim przypadku możemy kontynuować ich przetwarzanie, jeśli będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub przeprowadzenia roszczeń prawnych. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.
 • Przenoszenie danych. Masz prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w ustrukturyzowanym, elektronicznym formacie i masz prawo do przesłania danych innemu administratorowi danych, w przypadku gdy są to (a) dane osobowe, które nam przekazałeś oraz (b) przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody (np. informacji o preferencjach marketingowych) lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy (np. zarządzania Twoim kontem internetowym).
 • Reklamacje. Jeśli z jakiegokolwiek powodu masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli problem nie został rozwiązany, masz prawo złożyć skargę do polskiego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, napisz do nas na adres ITP S.A., oficjalny dystrybutor Technogym z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub wyślij wiadomość e-mail na adres iod@itpsa.pl.
Jeśli poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych w określony sposób lub o usunięcie twoich danych osobowych, a ten rodzaj przetwarzania lub informacji jest potrzebny, aby ułatwić ci korzystanie z Serwisu lub jest wymagany, abyśmy mogli świadczyć ci usługę (np. w zakresie zarządzania kontem internetowym), możesz nie być w stanie korzystać z Serwisu lub usługi.
Powyższe prawa nie obejmują danych nieosobowych.

W jaki sposób możemy wprowadzić zmiany w tej polityce?

Poinformujemy Cię o zmianach w niniejszej Polityce prywatności, zamieszczając zmienione warunki w Serwisie.
Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami niniejszej Polityki prywatności, należy zaprzestać korzystania z Serwisu. Przed przesłaniem swoich danych sprawdź, czy jest dostępna najnowsza aktualizacja niniejszej Polityki prywatności.
W przeciwnym wypadku dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza akceptację nowych warunków niniejszej Polityki prywatności.

Cookie

Korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej nie oznacza jednoczesnego udostępniania na naszą rzecz Twoich danych osobowych. Pozostaniesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Podczas Twojej wizyty na Stronie internetowej automatycznie zbierane są informacje tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są przez nas jedynie w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami albo do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Dodatkowo Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie wybranych informacji o Tobie oraz o Twoich preferencjach. Pliki cookies to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na Twoim komputerze, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Nie są jednak przetwarzane ani przechowywane poza ich pomocą Twoje dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb, dostosowanie informacji zawartych na Stronie internetowej do Twoich zainteresowań i tworzenie statystyk. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Ciebie jako indywidualnego użytkownika Strony internetowej. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane w powyższym celu w chwili, gdy korzystasz ze Strony internetowej, wyjaśniamy, że posiadasz możliwość skonfigurowania ustawień używanej przeglądarki internetowej tak, aby przechowywanie wymienionych informacji o Tobie w pamięci komputera nie było możliwe. W każdej chwili możesz je także usunąć ręcznie. Szczegółową instrukcję postępowania w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach naszej Strony internetowej.
f you do not agree to the new terms of this Privacy Policy, you should stop using the Website. Please make sure you check for the latest update of this Privacy Policy before submitting your data.