Gebruiksvoorwaarden

De website www.technogym.com (de 'Website') wordt beheerd door Technogym S.p.A. (de 'Beheerder'). De beheerder is een Italiaans bedrijf met maatschappelijke zetel en kantoren in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), BTW-code en BTW-nummer 06250230965 - FC REA nr. 315187 - Forlì-Cesena register van ondernemingen nr. 06250230965 - Maatschappelijk kapitaal € 10.050.250 volgestort.

De hieronder uiteengezette algemene voorwaarden gelden voor alle inhoud van de website en vormen, samen met alle pagina's of documenten waarin in dergelijke algemene voorwaarden kan worden verwezen, de algemene voorwaarden op basis waarvan de beheerder het gebruik van de site toestaat.

De toegang tot de inhoud van de site is onderworpen aan zorgvuldige lezing en acceptatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden (de 'voorwaarden'). Gebruik van de site impliceert volledige aanvaarding van de voorwaarden.

 1. WOORD VOORAF

Veel onderdelen van deze site zijn toegankelijk zonder registratie. Voor andere delen is dan weer registratie vereist met de verstrekking van bepaalde persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker. Voor de verwerking van deze gegevens houdt de beheerder zich aan het  Privacybeleid.
De beheerder behoudt zich het recht voor op elk moment de hieronder vermelde voorwaarden te wijzigen, simpelweg door het updaten van deze pagina met wettelijke vermeldingen. Daarom worden betrokkenen verzocht om de recentste versie van deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Er wordt ook op gewezen dat van sommige van de hieronder uiteengezette voorwaarden of bepalingen kan worden afgeweken en dat deze kunnen worden vervangen door specifieke bepalingen die vermeld staan op andere delen van de site.

 1. LICENTIEVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden of op andere delen van de site, zijn alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom of andere rechten van welke aard ook in verband met de inhoud of aspecten van de site, eigendom van de beheerder of zijn deze door hun respectievelijke eigenaren in licentie gegeven aan de beheerder. Dergelijke werken worden beschermd door lokale wetten en internationale verdragen over industriële eigendom en auteursrechten, en de rechten erop zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Elk gebruik van inhoud van de website dat niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden wordt toegestaan ​​is verboden. In geval van schending van één van de voorwaarden behoudt de beheerder zich het recht voor om toegang tot de site te verbieden en de onmiddellijke teruggave of vernietiging van het van de site afgedrukte of gedownloade materiaal te eisen.
De gebruiker mag bepaalde delen van de site afdrukken of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat:

 • documenten of grafische elementen van de site op generlei wijze worden gewijzigd;
 • grafische elementen van de site niet los van de bijbehorende tekst worden gebruikt;
 • de verklaring van het auteursrecht en gedeponeerd handelsmerk of octrooiverklaringen (samen de 'credits'), samen met vermelding van deze licentie, worden gevoegd bij elke kopie die van de site wordt gemaakt.

Gedrukte of digitale kopieën van van de site gedownload of afgedrukt materiaal mogen op generlei wijze worden gewijzigd, en het gebruik van afbeeldingen, foto's, video's, audio, afbeeldingen of andere elementen los van hun bijbehorende credits is verboden.
De beheerder of van de persoon (personen) die door hem wordt (worden) aangeduid, moet (moeten) altijd als de auteur van het op de site gepubliceerde materiaal worden vermeld.
Behalve zoals hierboven bepaald, mag geen enkel deel van de site worden gereproduceerd of opgeslagen op enige andere website of worden opgenomen in een informatieopslag- en zoek- of dienstverleningssysteem, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.
Andere rechten of goedkeuringen die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn genoemd, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

 1. TOEGANG TOT DE SITE

De beheerder moet, op basis van de commerciële haalbaarheid, alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site altijd beschikbaar is. Niettemin zal de beheerder niet aansprakelijk zijn indien de site, om welke reden ook, niet beschikbaar is, al is het maar gedurende een beperkte periode.
De toegang tot de site kan, ook zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk worden opgeschort in geval van systeemfouten, service of onderhoud of om enige andere reden buiten de redelijke controle van de beheerder.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de opstelling en het behoud van alle overeenkomsten en diensten die toegang tot de site mogelijk maken.

 1. GEDRAG EN MATERIAAL VAN DE GEBRUIKER

Met uitzondering van persoonsgegevens die worden verwerkt zoals hierboven is verduidelijkt, worden materialen, inhoud, enz. die worden doorgegeven of ingevoerd via de site beschouwd als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsinformatie. Daarom draagt de beheerder geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie en materialen en wordt hij bevoegd geacht om een ​​kopie te verwerven, te verzenden, openbaar te maken en te gebruiken van dergelijke materialen, zowel voor commerciële als andere doeleinden.
De gebruiker verbindt zich er toe om geen materiaal in te voeren op of te verzenden naar de website dat kan worden gekwalificeerd als:

 • intimiderend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, uitlokkend, godslasterlijk, in strijd met de geheimhoudingsplicht, in strijd met de privacy of dat mogelijk ongemak of schade veroorzaakt; of
 • waarvoor de nodige licenties of goedkeuringen niet zijn verkregen; of
 • dat staat voor of aanzet tot gedrag dat kan worden beschouwd als een vorm van criminaliteit, dat kan leiden tot de aansprakelijkheid van wie dan ook, dat op enigerlei wijze in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden of de rechten van anderen waar ook ter wereld benadeelt; of
 • dat leidt tot schade (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, defecte onderdelen, corrupte gegevens of andere software met schadelijke of potentieel schadelijke inhoud).

De gebruiker mag geen misbruik maken van de site (inclusief, zonder beperking, door middel van hackingactiviteiten).
De beheerder moet actief samenwerken met de openbare autoriteiten om een ​​onderzoek uit te voeren en moet voldoen aan alle gerechtelijk bevelen of de beheerder gelasten om de identiteit bekend te maken of de personen te identificeren die materiaal doorgeven of invoeren dat niet in overeenstemming is met de wet en/of de hierboven vastgestelde regels.

 1. REGISTRATIE OP DE SITE

Elke registratie op de site is slechts geldig voor één enkele gebruiker. Elke identificatiecode, elk wachtwoord, elke gebruikersnaam of anderszins vormen een onderdeel van de beveiligingssystemen en -procedures die worden geactiveerd door de beheerder om het systeem en de gegevens op de site te beschermen. Daarom worden ze mogelijk aan niemand geopenbaard, zelfs niet binnen een beperkte groep. De beheerder behoudt zich het recht voor om de identificatiecode, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van elke gebruiker van de site te deactiveren wanneer er, naar eigen goeddunken van de beheerder, een schending is van één van deze voorwaarden.
De verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van het wachtwoord ligt alleen bij de gebruiker die alle risico's op zich neemt.
De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het  privacybeleid.

 1. LINKS NAAR of VAN ANDERE SITES

Links naar websites van derden op de site worden alleen aangeboden om benutting van de inhoud te vergemakkelijken. U verlaat de site door op deze links te klikken. De beheerder heeft geen controle uitgevoerd op de sites die aan de site zijn gekoppeld, heeft er geen controle over en is evenmin aansprakelijk voor de manier waarop dergelijke sites worden beheerd, hun inhoud en hun beschikbaarheid voor gebruik. De beheerder geeft dus geen garanties of verklaringen met betrekking tot deze sites, het materiaal erop of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Indien de gebruiker ervoor kiest om de links op de site te openen, doet hij dat onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op zijn/haar eigen risico.
Indien de gebruiker zijn/haar eigen link naar de site wenst te maken, kan hij/zij dit alleen doen op voorwaarde dat een effectieve link naar de homepage van de site wordt gemaakt en de inhoud van de site niet wordt gekopieerd, en op voorwaarde dat:

 • de afmetingen of de kenmerken van het Technogym-handelsmerk en het logo niet worden verwijderd, vervormd of anderszins worden gewijzigd;
 • geen kader wordt gecreëerd en/of geen andere omlijsting rond de site wordt geplaatst;
 • dergelijke koppeling impliceert geenszins, zelfs niet indirect, dat de beheerder de producten of diensten van derden promoot;
 • hiermee wordt geen poging gedaan, zelfs niet impliciet, om aan te geven dat er enige relatie is tussen de beheerder en de gebruiker en wordt geen poging gedaan om valse, misleidende of vervormde informatie betreffende de beheerder te verspreiden;
 • hiermee wordt geen poging gedaan om een ​​handelsmerk of logo dat op de site wordt gereproduceerd te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder;
 • dergelijk verband wordt niet geïmpliceerd door een site die niet door de gebruiker wordt beheerd;
 • de website van de gebruiker bevat geen inhoud die walgelijk, beledigend of controversieel is, die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of die op enige andere wijze in strijd is met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden.

De beheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde het recht van de gebruiker in te trekken om een ​​link naar de site te maken of om elke actie te ondernemen die nodig wordt geacht als zelfs maar één van de voorwaarden in deze rubriek wordt geschonden.
De gebruiker moet de beheerder schadeloos stellen voor enig verlies dat of enige schade die wordt opgelopen door de beheerder voor schending van één van de in deze rubriek vastgestelde voorwaarden.

 1. BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De beheerder moet ervoor zorgen dat de op de site gepubliceerde informatie altijd accuraat en up-to-date is, maar dit biedt op generlei wijze garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, de correctheid of de volledigheid van de informatie op de site. De beheerder kan op elk moment de site en de inhoud ervan wijzigen, of de beschrijving van de producten en/of diensten en eventueel hun prijzen aanpassen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Het is duidelijk dat de beheerder geen verbintenis of verplichting aangaat met betrekking tot het bijwerken van het materiaal op de website.
Alles wat op de site wordt gepubliceerd, wordt geproduceerd zonder enige garantie, voorwaarde of andere bepaling. Evenzo geeft de beheerder de gebruiker, onverminderd de minimale wettelijke voorzieningen, toestemming om de site te bezoeken op basis van de uitdrukkelijke aanname dat er geen verklaring, garantie, voorwaarde of andere beperking (inclusief, zonder beperking, de impliciete garantie van goede kwaliteit, geschiktheid voor het voorgenomen gebruik en naleving van de vereiste zorgvuldigheid, of professionele kwalificatie die, met uitzondering van de uitsluitingen van deze voorwaarde, gevolgen kan hebben voor de inhoud van deze site) van toepassing is.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de beheerder of van enige andere partij die namens hem of haar heeft gehandeld (ongeacht of hij betrokken was bij het creëren, produceren, onderhouden of uitvoeren van de site), of van enige andere groepsmaatschappij van de beheerder, van al hun directeuren, managers, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers, voor welk bedrag en voor welke vorm van schade die de gebruiker of een derde partij ook kan oplopen (inclusief, zonder beperking, directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, schade aan commerciële goodwill, verlies van gegevens, contractuele schade of onrechtmatige daad, herwaardering, interest of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de onderbreking van de activiteiten, waaronder als gevolg van louter verzuim of nalatigheid, afhankelijk van de contractuele aansprakelijkheid of onrechtmatige daad) en die op enigerlei wijze verband houdt met de werking, het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van gebruik van de site, of verband houdt met een andere website die gekoppeld is aan de site of het materiaal op dergelijke websites, inclusief, zonder beperking, verlies of schade als gevolg van de verspreiding van virussen die elektronische apparatuur van de gebruiker kunnen infecteren (PC of anderszins), software, gegevens of andere goederen die worden gebruikt voor het bekijken en gebruiken van of navigeren op de site door de gebruiker of die worden gebruikt om materialen te downloaden van de site of van andere websites die gekoppeld zijn met de site, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Deze aansprakelijkheidsbeperking gaat niet verder dan de verplichte wettelijke grenzen of de grenzen die gelden in geval van opzet of grove nalatigheid.

 1. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE SITE

De gebruiker draagt alle kosten en de verantwoordelijkheid voor eventuele aanpassingen van zijn/haar hardware, software of anderszins of voor reparatie, onderhoud of verbetering ervan die nodig zijn om toegang te krijgen tot de inhoud of om gebruik te maken van de diensten van deze site.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wet.

Technogym® Image Bank on Marketing Support

Door de Technogym Image Bank in de Marketing Support omgeving te raadplegen en de foto's te downloaden die in deze website opgeslagen zijn (de "Afbeeldingen"), gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (de "A.V."). Als u deze A.V. niet aanvaardt, of niet met deze A.V. akkoord gaat, download dan niet de Afbeeldingen van de website van Technogym en open ze niet. De Afbeeldingen worden verstrekt onder onderstaande A.V., die bepalen wat u wel en niet met de Afbeeldingen mag doen en die informatie over beperkingen, garanties en rechtsmiddelen beschrijven.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Afbeeldingen

 1. Technogym verkoopt geen enkele Afbeelding maar verstrekt in plaats daarvan de licentie om ze op beperkte wijze te gebruiken.
 2. De Afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven het volledige eigendom van Technogym en / of diens licentiegevers, met inbegrip van de auteurs en de afgebeelde personen, die de intellectuele eigendomsrechten of ieder ander recht in de Afbeeldingen in bezit blijven houden.
 3. U mag geen enkele Afbeelding aan een derde partij verkopen, overdragen, toekennen of sublicentiëren. U mag geen enkele digitale of afgedrukte kopie maken met de intentie de Afbeelding opnieuw in licentie te geven of door te verkopen. Alleen u heeft toestemming om de Afbeeldingen te gebruiken. Iedere bijkomende persoon die gebruik van de Afbeeldingen wenst te maken, moet zich registreren en de Afbeeldingen downloaden van de website van Technogym door in te stemmen met deze A.V.
 4. Op grond van deze A.V. wordt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verstrekt om de Afbeeldingen te gebruiken beperkt tot de volgende doelstellingen: rechtstreekse mailing, folders, bedrukte materialen om de club aan te kleden, banners en posters (d.i. P.O.P.), alles alleen voor intern gebruik. U heeft ook de licentie om de afbeelding op uw sociale netwerken te gebruiken. Tenzij de activiteit uitdrukkelijk toegestaan wordt, heeft u geen toestemming om dit te doen tenzij u bij Technogym een verzoek om autorisatie indient om de Afbeeldingen te gebruiken, door een e-mail te sturen naar het volgende adres; marketingsupport@technogym.com. In dit geval zal het u toegestaan worden de Afbeeldingen te gebruiken voor de doelstellingen die in uw verzoek beschreven worden alleen na de uitdrukkelijke toestemming van Technogym en dit recht om de Afbeelding te gebruiken wordt alleen toegekend voor een enkel, uniek gebruik, met uitsluiting van alle andere gelijktijdige of latere gebruiken, die niet uitdrukkelijk aangevraagd of geautoriseerd zijn.
 5. U mag niets met de Afbeeldingen doen dat niet uitdrukkelijk toegestaan is. Ter opheldering, u mag niet: (a) de Afbeeldingen gebruiken in ontwerpsjabloontoepassingen voor wederverkoop; (b) de Afbeeldingen tentoonstellen om aan te zetten tot verkoop van "print op verzoek"-producten, zoals ansichtkaarten, t-shirts, posters en andere artikelen; (c) de Afbeeldingen in ongeacht welke artikelen gebruiken voor wederverkoop; (d) de Afbeeldingen, of ongeacht welk deel ervan, gebruiken als deel van een handelsmerk, een ontwerpmerk of logo; (e) de Afbeeldingen opnemen in ongeacht welk product dat in een herverdeling van de Afbeeldingen resulteert; (f) de Afbeeldingen gebruiken op een manier die door Technogym S.p.A. (redelijk handelend) beschouwd wordt als pornografisch, obsceen, beledigend of lasterlijk van aard; (g) ongeacht welke Afbeelding gebruiken die een persoon afbeeldt in een potentieel gevoelig onderwerp, met inbegrip van maar niet beperkt tot geestelijke en lichamelijk gezondheidskwesties, sociale kwesties, smokkel of misdaad; (h) ongeacht welke mededeling verwijderen inzake auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht van ongeacht welke plaats waarin die op of in de Afbeelding, of in de materialen die de Afbeelding vergezellen, verschijnen; (i) een kopie van de Afbeeldingen op een netwerkserver of webserver posten om door andere gebruikers gebruikt te worden.
 6. Technogym autoriseert u de Afbeelding(en) te gebruiken volgens uw verzoek, kosteloos zolang u voldoet aan deze A.V. en aan alle bijkomende beperkingen die Technogym op ongeacht welk moment kan opleggen. Technogym behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en extra voorwaarden inzake de autorisatie voor het gebruik van de Afbeeldingen op te leggen. Technogym kan de autorisatie op elk gewenst moment herroepen na redelijke kennisgeving van zijn intentie om dit te doen.
 7. In geval van niet-naleving van ongeacht welke voorwaarde van deze A.V. kan Technogym de autorisatie voor het gebruik van de Afbeelding(en) met onmiddellijke ingang herroepen, onverminderd de uitoefening van andere mogelijkheden tot beroep. In het geval van herroeping van de autorisatie voor het gebruik van de Afbeelding door Technogym stemt u ermee in Technogym zonder vertraging alle voorbeelden van kopieën van de foto die u in bezit heeft te retourneren of, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, rekening houdend met de aard van het gebruikte medium, deze te vernietigen en Technogym een schriftelijk certificaat inzake deze vernietiging te doen toekomen.
 8. Sommige rechten in de Afbeeldingen zijn beperkt wat tijd betreft. De duur van de rechten die in licentie verstrekt worden, wordt bepaald voor de specifieke afbeelding wanneer die gereed is om gedownload te worden. Technogym behoudt zich het recht voor het gebruik van die Afbeeldingen op ongeacht welke tijd om ongeacht welke reden te herroepen, met inbegrip van de beëindiging van de oorspronkelijke gebruiksrechten op ongeacht welke Afbeelding. Na kennisgeving, die naar het adres of de contactinformatie gezonden wordt die door u verstrekt is op het moment waarop de Afbeelding gedownload werd, of naar een ander adres dat u ons schriftelijk en/of via e-mail kunt meedelen, eindigt de licentie van de Afbeelding in kwestie. U stemt ermee in de Afbeeldingen waarvoor de rechten zijn beëindigd niet te gebruiken en alle redelijke stappen te ondernemen om het gebruik van die Afbeelding niet meer voort te zetten.
 9. U, als gebruiker van ongeacht welke Afbeelding die tot de Marketing Support van Technogym behoort, aanvaardt iedere en alle aansprakelijkheden die uit dat gebruik voortkomen. Technogym legt geen enkele verklaring af en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de Afbeeldingen in zijn Technogym Image Bank on Marketing Support. U stemt ermee in Technogym schadeloos te stellen van en te vrijwaren tegen iedere en alle vorderingen, kosten en uitgaven van welke aard ook, met inbegrip van advocatenhonoraria, die voortkomen uit ieder gebruik van een Afbeelding.
 10. DE AFBEELDINGEN EN DE BEGELEIDENDE MATERIALEN (INDIEN VAN TOEPASSING) WORDEN "VOETSTOOTS" VERSTREKT, ZONDER VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TECHNOGYM VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE AFBEELDINGEN AAN UW EISEN VOLDOEN OF DAT HET GEBRUIK OF HET DOWNLOADEN ERVAN ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.
 11. TECHNOGYM, OF ELK VAN DIENS DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, PARTNERS, DISTRIBUTEURS OF VERTEGENWOORDIGERS, ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ONGEACHT WELKE INCIDENTELE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE, OF IEDER ANDER GELDELIJK VERLIES) IN VERBAND MET ENIGE VORDERING, VERLIES, SCHADE, HANDELING, PROCES OF ANDERE PROCEDURE DIE VOORTKOMT IN HET KADER VAN OF UIT DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT UW GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP, TOEGANG TOT, OF EXPLOITATIE VAN DE AFBEELDINGEN, OF VAN IEDER DEEL DAARVAN, OF IEDER RECHT DAT U IN DIT KADER IS TOEGEKEND, ZELFS ALS WIJ INGELICHT WAREN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF DE ACTIE GEBASEERD IS OP EEN OVEREENKOMST, BENADELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN INTELLECTUELE AUTEURSRECHTEN OF ANDERS.
 12. U stemt ermee in betaling te doen van en verantwoordelijk te zijn voor iedere en alle omzetbelastingen, gebruiksbelastingen, belastingen op toegevoegde waarde en plichten die opgelegd worden door ieder rechtsgebied, als resultaat van de u toegekende licentie of van uw gebruik van de Afbeeldingen volgens deze A.V.
 13. Deze A.V. worden geregeld door de wetten van de Republiek Italië zonder rekening te houden met conflicterende wetsregels. Deze A.V. zullen niet geregeld worden door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing nadrukkelijk uitgesloten is.
 14. U stemt in gehoor te geven aan iedere kennisgeving of verwerking die ten aanzien van u gevraagd wordt via e-mail, aangetekende post of koerier, met bewijs van levering, geadresseerd aan het adres of de contactinformatie die door u verstrekt is op het moment van uw registratie op de website van Technogym, of op het moment waarop de Afbeelding werd gedownload, of aan het andere adres dat u ons iedere keer schriftelijk kunt meedelen om gebruikt te worden.
 15. Alle geschillen die uit deze A.V. voortkomen, in dat kader optreden of daarmee verband houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de schending, zullen voorgelegd worden aan de exclusieve rechtspraak van de Italiaanse rechtbanken. De partijen stemmen op onherroepelijke wijze ermee in dat alle geschillen uitsluitend beslecht zullen worden door verwijzing naar de rechter van de Rechtbank van Bologna, Italië, behoudens dat u er bij dezen mee instemt dat (a) Technogym het recht zal hebben u te vervolgen om ieder bedrag te recupereren dat verschuldigd is in het kader van deze A.V. in ongeacht welk rechtsgebied waarin u opereert of activa heeft en (b) Technogym juridische procedures mag aanvangen in ieder rechtsgebied, in verband met de versterking van de bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten die in zijn bezit zijn.
 16. U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN BEGREPEN HEEFT EN STEMT ERMEE IN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN GEBONDEN TE ZIJN. U STEMT ER BOVENDIEN MEE IN DAT HET DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE AKKOORDVERKLARING IS TUSSEN U EN TECHNOGYM, DIE DE PLAATS INNEEMT VAN IEDER VOORSTEL OF EERDERE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN VAN IEDERE ANDERE MEDEDELING TUSSEN U EN TECHNOGYM BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE AFBEELDINGEN IN DE TECHNOGYM IMAGE BANK ON MARKETING SUPPORT.

 

Technogym  Image Bank on Marketing Support

By entering the Technogym Image Bank on Marketing Support and downloading the photographic images stored in this website (the “Images”) you agree to be bound by the following terms and conditions (the “T&C”). If you do not accept or agree with these T&C do not download or access the Images from the Technogym website. The Images are provided under the following T&C that state what you may and may not do with them and contains limitations on warranties and remedies.

Terms and conditions for use of the images

 1. Technogym does not sell any of the Images but rather grants license to use them for limited usage.
 2. The Images are copyrighted and remain the full property of Technogym and/or its licensors, including the authors and the persons depicted, which continue to own the intellectual property rights or any other rights in the Images.
 3. You may not sell, transfer, assign or sub-license any Image to a third party. You may not make any type of copy, digital or printed, with the intent of re-licensing or reselling the Image. Only you are permitted to use the Images. Any additional person who wish to use the Images must register and download it from the Technogym website by adhering to these T&C.
 4. Upon these T&C you are granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use the Images limited to the following purposes: direct mailing, leaflets, printed materials to dress the club, banners and posters (i.e. P.O.P.), everything for internal use only. You are also licensed to use the image on your social networks. Unless the activity is expressly permitted, you are not allowed to do it unless you submit to Technogym a proper request for authorization to use the Images by sending an e-mail to the following address: marketingsupport@technogym.com . In this event, you will be allowed to use the Images for the purposes described in your request only upon Technogym’s express approval and such right to use the Image is accorded only for a single, unique use, to the exclusion of all other simultaneous or posterior use not expressly requested and authorized.
 5. You may not do anything with the Images that is not expressly permitted. For greater certainty, you may not: (a) use the Images in design template applications for resale; (b) display the Images to induce sales of “print on demand” products, such as postcards, t-shirts, posters and other items; (c) use the Images in any items for resale; (d) use the Images or any part thereof as part of a trademark, design-mark or logo; (e) incorporate the Images in any product that results in a re-distribution of the Images; (f) use the Images in a fashion that is considered by Technogym S.p.A. (acting reasonably) as pornographic, obscene, defamatory or libellous in nature; (g) use any Image that depicts a person in a potentially sensitive subject matter, including, but not limited to mental and physical health issues, social issues, contraband or crime; (h) remove any notice of copyright, trade-mark or other proprietary right from any place where it appears on or in the Image or its accompanying materials; (i) post a copy of the Images on a network server or web server for use by other users.
 6. Technogym authorizes You to use the Image/s, according to your request, at no charge as long as you conform to the present T&C and to any supplementary restrictions which Technogym may impose at any time. Technogym reserves the right to modify the present conditions and to impose additional conditions on the authorization for the use of the Images. Technogym can revoke the authorization at any time after having given reasonable notice of its intention to do so.
 7. In case of non-respect of any one of the present T&C, Technogym can revoke the authorization for the use of the Image/s with immediate effect, without prejudice to any other recourse. In the case of revocation of the authorization for the use of the Image by Technogym you agree to return to Technogym, without delay, all examples or copies of the photo in your possession or, should that not be reasonably possible taking into account the nature of the medium used, to destroy them and to certify their destruction to Technogym in writing.
 8. Some of the rights in the Images are limited in point of time. The duration of the licensed rights is stipulated in relation to the specific image when ready for download. Technogym reserves the right to revoke the use of such Images at any time for any reason, including expiration of the original use rights on any of the Images. Upon notice, sent to the address or contact information provided by you at the time the Image was downloaded, or such other address as you may advise us in writing and/or by e-mail, the license for the relevant Image terminates. You agree not to use the Images for which the rights have terminated and to take all reasonable steps to discontinue use of such Image.
 9. You, as user of any Images contained on the Technogym Marketing Support, accept any and all liability arising from such use. Technogym makes no representation or warranty with reference to the Images in its Technogym Image Bank on Marketing Support. You agree to indemnify and hold Technogym harmless against any and all claims, costs and expenses whatsoever, including attorney’s fees, arising from any use of an Image.
 10. THE IMAGES AND ACCOMPANYING MATERIALS (IF APPLICABLE) ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT REPRESENTATION, WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TECHNOGYM DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE IMAGES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT ITS USE OR DOWNLOAD WILL BE ERROR FREE.
 11. IN NO EVENT SHALL TECHNOGYM OR ANY OF ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, SHAREHOLDERS, PARTNERS, DISTRIBUTORS OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) IN CONNECTION WITH ANY CLAIM, LOSS, DAMAGE, ACTION, SUIT OR OTHER PROCEEDING ARISING UNDER OR OUT OF THIS AGREEMENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION YOUR USE OF, RELIANCE UPON, ACCESS TO, OR EXPLOITATION OF THE IMAGES, OR ANY PART THEREOF, OR ANY RIGHTS GRANTED TO YOU HEREUNDER, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER THE ACTION IS BASED ON CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), INFRINGEMENT OF INTELELCTUAL PROPERTY RIGHTS OR OTHERWISE.
 12. You agree to pay and be responsible for any and all sales taxes, use taxes, value added taxes and duties imposed by any jurisdiction as a result of the license granted to you, or of your use of the Images pursuant to these T&C.
 13. These T&C are governed by the laws of the Republic of Italy without reference to conflicts of laws principles. These T&C will not be governed by the United Nations convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.
 14. You consent to service of any required notice or process upon you by e-mail, registered mail or overnight courier with proof of delivery notice, addressed to the address or contact information provided by you at the time of your registration on the Technogym website or at the time the Image was downloaded, or such other address as you may advise us in writing to use, from time to time.
 15. All disputes arising out of, under or in connection with these T&C, including without limitation, its validity, interpretation, performance and breach, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Italian courts. The parties irrevocably agree that all disputes will be settled exclusively by reference to the judge of the Court based in Bologna, Italy save that you hereby agree that (a) Technogym shall have the right to sue to recover any amounts due to it under these T&C in any jurisdiction in which you are operating or have assets and (b) Technogym may commence legal proceedings in any jurisdiction in connection with the enforcement or protection of its intellectual property rights owned by Technogym.
 16. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN YOU ANDTECHNOGYM, WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATION BETWEEN YOU AND TECHNOGYM RELATING TO THE USE OF THE IMAGES WITHIN THE TECHNOGYM IMAGE BANK ON MARKETING SUPPORT.