Gebruiksvoorwaarden

De website www.technogym.com (de 'Website') wordt beheerd door Technogym S.p.A. (de 'Beheerder'). De beheerder is een Italiaans bedrijf met maatschappelijke zetel en kantoren in Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), BTW-code en BTW-nummer 06250230965 - FC REA nr. 315187 - Forlì-Cesena register van ondernemingen nr. 06250230965 - Maatschappelijk kapitaal € 10.000.000,00 volgestort.

De hieronder uiteengezette algemene voorwaarden gelden voor alle inhoud van de website en vormen, samen met alle pagina's of documenten waarin in dergelijke algemene voorwaarden kan worden verwezen, de algemene voorwaarden op basis waarvan de beheerder het gebruik van de site toestaat.

De toegang tot de inhoud van de site is onderworpen aan zorgvuldige lezing en acceptatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden (de 'voorwaarden'). Gebruik van de site impliceert volledige aanvaarding van de voorwaarden.

 1. WOORD VOORAF

Veel onderdelen van deze site zijn toegankelijk zonder registratie. Voor andere delen is dan weer registratie vereist met de verstrekking van bepaalde persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker. Voor de verwerking van deze gegevens houdt de beheerder zich aan het  Privacybeleid.
De beheerder behoudt zich het recht voor op elk moment de hieronder vermelde voorwaarden te wijzigen, simpelweg door het updaten van deze pagina met wettelijke vermeldingen. Daarom worden betrokkenen verzocht om de recentste versie van deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Er wordt ook op gewezen dat van sommige van de hieronder uiteengezette voorwaarden of bepalingen kan worden afgeweken en dat deze kunnen worden vervangen door specifieke bepalingen die vermeld staan op andere delen van de site.

 1. LICENTIEVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden of op andere delen van de site, zijn alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom of andere rechten van welke aard ook in verband met de inhoud of aspecten van de site, eigendom van de beheerder of zijn deze door hun respectievelijke eigenaren in licentie gegeven aan de beheerder. Dergelijke werken worden beschermd door lokale wetten en internationale verdragen over industriële eigendom en auteursrechten, en de rechten erop zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Elk gebruik van inhoud van de website dat niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden wordt toegestaan ​​is verboden. In geval van schending van één van de voorwaarden behoudt de beheerder zich het recht voor om toegang tot de site te verbieden en de onmiddellijke teruggave of vernietiging van het van de site afgedrukte of gedownloade materiaal te eisen.
De gebruiker mag bepaalde delen van de site afdrukken of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat:

 • documenten of grafische elementen van de site op generlei wijze worden gewijzigd;
 • grafische elementen van de site niet los van de bijbehorende tekst worden gebruikt;
 • de verklaring van het auteursrecht en gedeponeerd handelsmerk of octrooiverklaringen (samen de 'credits'), samen met vermelding van deze licentie, worden gevoegd bij elke kopie die van de site wordt gemaakt.

Gedrukte of digitale kopieën van van de site gedownload of afgedrukt materiaal mogen op generlei wijze worden gewijzigd, en het gebruik van afbeeldingen, foto's, video's, audio, afbeeldingen of andere elementen los van hun bijbehorende credits is verboden.
De beheerder of van de persoon (personen) die door hem wordt (worden) aangeduid, moet (moeten) altijd als de auteur van het op de site gepubliceerde materiaal worden vermeld.
Behalve zoals hierboven bepaald, mag geen enkel deel van de site worden gereproduceerd of opgeslagen op enige andere website of worden opgenomen in een informatieopslag- en zoek- of dienstverleningssysteem, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.
Andere rechten of goedkeuringen die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn genoemd, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

 1. TOEGANG TOT DE SITE

De beheerder moet, op basis van de commerciële haalbaarheid, alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site altijd beschikbaar is. Niettemin zal de beheerder niet aansprakelijk zijn indien de site, om welke reden ook, niet beschikbaar is, al is het maar gedurende een beperkte periode.
De toegang tot de site kan, ook zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk worden opgeschort in geval van systeemfouten, service of onderhoud of om enige andere reden buiten de redelijke controle van de beheerder.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de opstelling en het behoud van alle overeenkomsten en diensten die toegang tot de site mogelijk maken.

 1. GEDRAG EN MATERIAAL VAN DE GEBRUIKER

Met uitzondering van persoonsgegevens die worden verwerkt zoals hierboven is verduidelijkt, worden materialen, inhoud, enz. die worden doorgegeven of ingevoerd via de site beschouwd als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsinformatie. Daarom draagt de beheerder geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie en materialen en wordt hij bevoegd geacht om een ​​kopie te verwerven, te verzenden, openbaar te maken en te gebruiken van dergelijke materialen, zowel voor commerciële als andere doeleinden.
De gebruiker verbindt zich er toe om geen materiaal in te voeren op of te verzenden naar de website dat kan worden gekwalificeerd als:

 • intimiderend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, uitlokkend, godslasterlijk, in strijd met de geheimhoudingsplicht, in strijd met de privacy of dat mogelijk ongemak of schade veroorzaakt; of
 • waarvoor de nodige licenties of goedkeuringen niet zijn verkregen; of
 • dat staat voor of aanzet tot gedrag dat kan worden beschouwd als een vorm van criminaliteit, dat kan leiden tot de aansprakelijkheid van wie dan ook, dat op enigerlei wijze in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden of de rechten van anderen waar ook ter wereld benadeelt; of
 • dat leidt tot schade (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, defecte onderdelen, corrupte gegevens of andere software met schadelijke of potentieel schadelijke inhoud).

De gebruiker mag geen misbruik maken van de site (inclusief, zonder beperking, door middel van hackingactiviteiten).
De beheerder moet actief samenwerken met de openbare autoriteiten om een ​​onderzoek uit te voeren en moet voldoen aan alle gerechtelijk bevelen of de beheerder gelasten om de identiteit bekend te maken of de personen te identificeren die materiaal doorgeven of invoeren dat niet in overeenstemming is met de wet en/of de hierboven vastgestelde regels.

 1. REGISTRATIE OP DE SITE

Elke registratie op de site is slechts geldig voor één enkele gebruiker. Elke identificatiecode, elk wachtwoord, elke gebruikersnaam of anderszins vormen een onderdeel van de beveiligingssystemen en -procedures die worden geactiveerd door de beheerder om het systeem en de gegevens op de site te beschermen. Daarom worden ze mogelijk aan niemand geopenbaard, zelfs niet binnen een beperkte groep. De beheerder behoudt zich het recht voor om de identificatiecode, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van elke gebruiker van de site te deactiveren wanneer er, naar eigen goeddunken van de beheerder, een schending is van één van deze voorwaarden.
De verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van het wachtwoord ligt alleen bij de gebruiker die alle risico's op zich neemt.
De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het  privacybeleid.

 1. LINKS NAAR of VAN ANDERE SITES

Links naar websites van derden op de site worden alleen aangeboden om benutting van de inhoud te vergemakkelijken. U verlaat de site door op deze links te klikken. De beheerder heeft geen controle uitgevoerd op de sites die aan de site zijn gekoppeld, heeft er geen controle over en is evenmin aansprakelijk voor de manier waarop dergelijke sites worden beheerd, hun inhoud en hun beschikbaarheid voor gebruik. De beheerder geeft dus geen garanties of verklaringen met betrekking tot deze sites, het materiaal erop of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Indien de gebruiker ervoor kiest om de links op de site te openen, doet hij dat onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op zijn/haar eigen risico.
Indien de gebruiker zijn/haar eigen link naar de site wenst te maken, kan hij/zij dit alleen doen op voorwaarde dat een effectieve link naar de homepage van de site wordt gemaakt en de inhoud van de site niet wordt gekopieerd, en op voorwaarde dat:

 • de afmetingen of de kenmerken van het Technogym-handelsmerk en het logo niet worden verwijderd, vervormd of anderszins worden gewijzigd;
 • geen kader wordt gecreëerd en/of geen andere omlijsting rond de site wordt geplaatst;
 • dergelijke koppeling impliceert geenszins, zelfs niet indirect, dat de beheerder de producten of diensten van derden promoot;
 • hiermee wordt geen poging gedaan, zelfs niet impliciet, om aan te geven dat er enige relatie is tussen de beheerder en de gebruiker en wordt geen poging gedaan om valse, misleidende of vervormde informatie betreffende de beheerder te verspreiden;
 • hiermee wordt geen poging gedaan om een ​​handelsmerk of logo dat op de site wordt gereproduceerd te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder;
 • dergelijk verband wordt niet geïmpliceerd door een site die niet door de gebruiker wordt beheerd;
 • de website van de gebruiker bevat geen inhoud die walgelijk, beledigend of controversieel is, die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of die op enige andere wijze in strijd is met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden.

De beheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde het recht van de gebruiker in te trekken om een ​​link naar de site te maken of om elke actie te ondernemen die nodig wordt geacht als zelfs maar één van de voorwaarden in deze rubriek wordt geschonden.
De gebruiker moet de beheerder schadeloos stellen voor enig verlies dat of enige schade die wordt opgelopen door de beheerder voor schending van één van de in deze rubriek vastgestelde voorwaarden.

 1. BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De beheerder moet ervoor zorgen dat de op de site gepubliceerde informatie altijd accuraat en up-to-date is, maar dit biedt op generlei wijze garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, de correctheid of de volledigheid van de informatie op de site. De beheerder kan op elk moment de site en de inhoud ervan wijzigen, of de beschrijving van de producten en/of diensten en eventueel hun prijzen aanpassen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Het is duidelijk dat de beheerder geen verbintenis of verplichting aangaat met betrekking tot het bijwerken van het materiaal op de website.
Alles wat op de site wordt gepubliceerd, wordt geproduceerd zonder enige garantie, voorwaarde of andere bepaling. Evenzo geeft de beheerder de gebruiker, onverminderd de minimale wettelijke voorzieningen, toestemming om de site te bezoeken op basis van de uitdrukkelijke aanname dat er geen verklaring, garantie, voorwaarde of andere beperking (inclusief, zonder beperking, de impliciete garantie van goede kwaliteit, geschiktheid voor het voorgenomen gebruik en naleving van de vereiste zorgvuldigheid, of professionele kwalificatie die, met uitzondering van de uitsluitingen van deze voorwaarde, gevolgen kan hebben voor de inhoud van deze site) van toepassing is.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de beheerder of van enige andere partij die namens hem of haar heeft gehandeld (ongeacht of hij betrokken was bij het creëren, produceren, onderhouden of uitvoeren van de site), of van enige andere groepsmaatschappij van de beheerder, van al hun directeuren, managers, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers, voor welk bedrag en voor welke vorm van schade die de gebruiker of een derde partij ook kan oplopen (inclusief, zonder beperking, directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, schade aan commerciële goodwill, verlies van gegevens, contractuele schade of onrechtmatige daad, herwaardering, interest of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de onderbreking van de activiteiten, waaronder als gevolg van louter verzuim of nalatigheid, afhankelijk van de contractuele aansprakelijkheid of onrechtmatige daad) en die op enigerlei wijze verband houdt met de werking, het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van gebruik van de site, of verband houdt met een andere website die gekoppeld is aan de site of het materiaal op dergelijke websites, inclusief, zonder beperking, verlies of schade als gevolg van de verspreiding van virussen die elektronische apparatuur van de gebruiker kunnen infecteren (PC of anderszins), software, gegevens of andere goederen die worden gebruikt voor het bekijken en gebruiken van of navigeren op de site door de gebruiker of die worden gebruikt om materialen te downloaden van de site of van andere websites die gekoppeld zijn met de site, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Deze aansprakelijkheidsbeperking gaat niet verder dan de verplichte wettelijke grenzen of de grenzen die gelden in geval van opzet of grove nalatigheid.

 1. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE SITE

De gebruiker draagt alle kosten en de verantwoordelijkheid voor eventuele aanpassingen van zijn/haar hardware, software of anderszins of voor reparatie, onderhoud of verbetering ervan die nodig zijn om toegang te krijgen tot de inhoud of om gebruik te maken van de diensten van deze site.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wet.