Verkoopvoorwaarden

Deze pagina (en de daarin genoemde documenten) benoemen de voorwaarden waaronder wij de producten („producten") en diensten („diensten") die op onze website, met url www.technogym.com („onze site”), staan vermeld aan u leveren. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bij onze website bestelt. Merk op dat u, door een van onze producten te bestellen, ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
Druk een exemplaar van deze voorwaarden af voor toekomstig gebruik.
Klik op de knop „Accepteren" aan het einde van de voorwaarden van het aankoopformulier als u deze aanvaardt. Merk op dat u, indien u weigert deze voorwaarden te aanvaarden, geen producten of diensten op onze website kunt bestellen.
1. INFORMATIE OVER ONS
Onze website is een site die wordt geëxploiteerd door Technogym Benelux B.V. („wij” of „Technogym”). Wij zijn in Nederland geregistreerd onder ondernemingsnummer 24241818 en zijn statutair gevestigd te Essebaan 63, 2908LJ Capelle aan den IJssel
2. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST
Onze site is uitsluitend bestemd voor gebruik door personen die woonachtig zijn in België, Nederland of Luxemburg („Benelux") of die producten of diensten afnemen die geleverd moeten worden in of aan een van de Benelux-landen. Wij accepteren geen bestellingen voor leveringen naar andere landen.
3. UW STATUS
3.1 Door het plaatsen van een bestelling via onze site garandeert u dat:
(A) U wettelijk gerechtigd bent om bindende contracten aan te gaan;
(B) U ten minste 18 jaar oud bent;
(C) U de producten of diensten afneemt voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik; en
(D) U producten of diensten afneemt voor levering in een van de Benelux-landen.
3.2 Alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.
4. HOE DE OVEREENKOMST TUSSEN ONS TOT STAND KOMT
4.1 Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een product of dienst te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons, en wij bevestigen deze aanvaarding aan u door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is aanvaard („orderbevestiging”). De overeenkomst tussen ons („overeenkomst”) komt pas tot stand wanneer wij u de orderbevestiging hebben toegezonden.
4.2 De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de producten of diensten waarvan wij de verzending of levering hebben bevestigd in de orderbevestiging. Wij zijn niet verplicht andere producten of diensten te leveren die onderdeel kunnen uitmaken van uw bestelling, tenzij deze producten of diensten in een afzonderlijke orderbevestiging zijn bevestigd.
5. CONSUMENTENRECHTEN
5.1 U kunt een overeenkomst voor (i) een product te allen tijde annuleren binnen zeven werkdagen, ingaande op de dag nadat u de betreffende producten heeft ontvangen; of (ii) diensten te allen tijde annuleren binnen zeven werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging, tenzij u hebt afgesproken de diensten binnen die tijd te ontvangen, in welk geval u op elk moment tot ontvangst van de diensten tot annulering over kunt gaan („annuleringstermijn”). In dat geval ontvangt u een volledige restitutie van het voor de producten of de dienst betaalde bedrag, zulks in overeenstemming met ons restitutiebeleid (zie onderstaand artikel 10).
5.2 Om een overeenkomst te annuleren dient u ons hier binnen de annuleringstermijn schriftelijk van op de hoogte te stellen. U moet ook alle producten kwestie onmiddellijk aan ons retourneren, in dezelfde staat waarin u deze heeft ontvangen, en voor eigen rekening en risico. U bent wettelijk verplicht om redelijke zorg te dragen voor de producten terwijl deze in uw bezit zijn. Als u deze verplichting niet nakomt, hebben wij mogelijk het recht schadevergoeding van u te vorderen.
6. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Uw bestelling wordt voldaan op de in de orderbevestiging vermelde leveringsdatum of, indien geen leverdatum is vermeld, binnen een redelijke termijn na de datum van de orderbevestiging, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. De leveringstermijn bedraagt bij benadering 28 dagen vanaf de datum van de orderbevestiging (indien betaling per creditcard plaatsvindt) of vanaf ontvangst van het document waarin de betaling per overschrijving wordt bevestigd. De leveringsdatum wordt door ons bepaald in overeenstemming met onze exploitanten binnen het leveringsgebied en kan variëren op basis van het afleveradres, het soort producten en andere relevante factoren.
7. RISICO EN EIGENDOM
7.1 De producten zijn vanaf het moment van levering voor uw risico.
7.2 De eigendom van de producten gaat pas op u over wanneer wij volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten.
8. PRIJS EN BETALING
8.1 De prijs van producten en diensten is de prijs als van tijd tot tijd op onze site vermeld, behoudens in geval van kennelijke fouten.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief eventuele toepasselijke btw en leveringskosten, welke bij het totaal verschuldigde bedrag worden opgeteld. In het geval dat u recht heeft op een lager btw-tarief, zullen wij de te betalen btw pas minderen nadat u ons alle benodigde en toepasselijke documentatie die ons in staat te stelt die mindering behoorlijk te verwerken hebt toegezonden, en wij deze hebben ontvangen.
8.3 Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor wij u reeds een orderbevestiging hebben gestuurd.
8.4 Onze site toont een groot aantal producten en diensten en het is altijd mogelijk dat er, ondanks onze inspanningen, een onjuiste prijs wordt genoemd voor sommige van de op onze site vermelde producten en diensten. Normaliter controleren wij de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat, wanneer de juiste prijs van een product of dienst lager is dan onze opgegeven prijs, wij het lagere bedrag bij verzending van het product of de levering van de dienst aan u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van een product of dienst hoger is dan de op onze site vermelde prijs, zullen wij normaliter, naar ons uitsluitende inzicht, ofwel contact met u opnemen voor instructies alvorens het product of de dienst te verzenden, of uw bestelling te annuleren en u daarvan op de hoogte stellen.
8.5 Wij zijn niet verplicht het product of de dienst aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet indien wij u een Orderbevestiging hebben gestuurd, indien de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsbepaling had kunnen worden herkend.
8.6 Betaling voor alle producten of diensten dient te plaats te vinden met een creditcard of betaalpas. U vindt hier een volledig overzicht van de passen die wij accepteren, inclusief eventuele bijzondere betalingsvoorwaarden. Pas na verzending van uw bestelling brengen wij het bedrag op uw creditcard of betaalpas in rekening.
8.7 Betaling dient ineens plaats te vinden, voorafgaand aan de levering. Wij bieden de volgende betaalmogelijkheden:
(A) Creditcard: het gebruik van American Express, VISA en Masterdcard is gegarandeerd door WorldPay. De bestelling wordt door de informatiesystemen van WorldPay gehaald, die de geldigheid van de kaart aan Technogym bevestigt.
(B) Bankoverschrijving: aan
BNP Nederland
TECHNOGYM BENELUX B.V.
Rekeningnummer: 22.79.85.664
IBAN: NL64BNPA0227985664
8.8 In geval van betaling per creditcard is ingevolge de overeenkomst een bevestiging van de economische transactie door de bank van Technogym vereist. In geval van betaling per overschrijving wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van een fotokopie van de bankbevestiging, per fax te verzenden binnen 7 dagen na de datum van het aangaan van de overeenkomst middels onze orderbevestiging. Indien Technogym het bankafschrift niet binnen voornoemde termijn ontvangt, heeft het het recht de order nietig te verklaren en de overeenkomst zonder schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te beëindigen. Voor levering is een betalingsbewijs vereist en de leveringstermijn gaat in vanaf het moment van ontvangst van het betalingsdocument.

TECHNOGYM CARE - UITGEBREIDE GARANTIESERVICE

U kunt een uitgebreide garantieservice kopen ("Technogym Care"), die alleen van toepassing is op Producten met een serienummer (deze service is dus niet van toepassing op bijvoorbeeld kleding en Wellness Tools.
Technogym Care kan worden gekocht op het moment van aankoop van het betreffende Product of binnen 24 (vierentwintig) maanden na aankoop van het betreffende Product (de "Initiële Periode").
Met Technogym Care krijgt u de hieronder vermelde aanvullende rechten, onverminderd de rechten die u reeds geniet in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en volgens de vorige paragraaf "Garantie en bijstand voor producten van Technogym®. Beperkingen en verbeurte van garantierechten. Veiligheidsbepalingen voor de uitvoering van installatiediensten ".
Als u Technogym Care aanschaft, garanderen wij gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf het einde van de Initiële Periode het functionele herstel van het Product door vervanging van defecte onderdelen of, naar ons goeddunken, vervanging van het hele Product. Reis- en arbeidskosten in verband met de reparatie of vervanging van een Product zijn inbegrepen, behoudens de hieronder vermelde beperkingen. Verder blijft de garantie op door Technogym geproduceerde reserveonderdelen geldig tot de Technogym Care service afloopt.
De normale garanties van Technogym Care zijn niet van toepassing in geval van (a) defecten of schade als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik, abnormale omstandigheden, onjuiste opslag, blootstelling aan vloeistoffen, vochtigheid (anders dan de normale vochtigheid die bij gebruik van het Product hoort), zand of vuil, nalatigheid of ongewone fysieke, elektrische of elektromechanische stress; (b) krassen, deuken en cosmetische schade; (c) apparatuur waarvan het serienummer is verwijderd, onleesbaar gemaakt of gewijzigd; (d) gewone slijtage; (e) defecten of schade als gevolg van gebruik van de Producten in combinatie met of in verband met niet door de Verkoper geleverde of goedgekeurde accessoires, producten of randapparatuur; (f) defecten of schade als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, onjuiste installatie of niet door ons geleverde of goedgekeurde service of aanpassing; (g) defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals botsing met andere objecten, brand, overstroming, blikseminslag, aardbeving, blootstelling aan externe invloeden, waaronder meteorologische, diefstal of onjuist gebruik van een elektrische bron en/of IT-infrastructuur.
Technogym Care is uitsluitend van toepassing op Producten die thuis worden gebruikt en niet voor professionele doeleinden. Wanneer de Producten worden gebruikt voor professionele doeleinden vervalt elke Technogym Care garantie. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "professioneel” gebruik verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, elk intensief gebruik van de Producten op openbare en/of op voor het publiek toegankelijke plaatsen en wordt onder "privégebruik" verstaan het gebruik van de Producten door een consument, zijnde de natuurlijke persoon en eindgebruiker van het Product die handelt buiten het kader van zijn/haar professionele activiteit (handel, bedrijf, vak, freelance activiteit).
De Technogym Care garantie is uitsluitend geldig en wordt door Verkoper uitsluitend verleend voor Producten die zich in de volgende gebieden bevinden: Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Luxemburg, België, Nederland. Tevens verklaren en garanderen we dat we ook garantievervangingen zullen uitvoeren voor Producten die zich buiten de genoemde gebieden bevinden, onder voorbehoud van het recht om eventuele extra kosten in rekening te brengen, die in dat geval vooraf door de Klant moeten worden vergoed.
Om de Technogym Care service te activeren, moet de Koper: (i) bellen naar [08003322448] of een e-mail sturen naar [customerservice-blx@technogym.com] , zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de dag waarop tekenen van onvoldoende functioneren van het Product zijn waargenomen; (ii) het Technogym Support Team de volgende documenten/informatie verstrekken: het serienummer van het Product, de factuur en/of het specifieke aankoopdocument van het Product en Technogym Care, een voldoende gedetailleerde beschrijving van het gesignaleerde probleem, inclusief foto's/video's om het Technogym Support Team te helpen bij het identificeren en oplossen van het probleem; (iii) indien nodig, het Product beschikbaar stellen voor onderzoek door onze technici.
Technogym Care omvat tevens de volgende aanvullende diensten: (a) SNELLE ONDERSTEUNING: de eerste technische ondersteuning wordt verleend binnen 48 uur nadat het onvoldoende functioneren op de juiste wijze is gemeld, zoals hierboven beschreven; of (b) UITGEBREIDE BUITENDIENSTUREN: u kunt het specifieke tijdslot aangeven waarbinnen de eerste Technische Bijstand moet worden geleverd, zelfs buiten de normale werktijden. Deze aanvullende diensten kunnen aan beperkingen zijn onderworpen, afhankelijk van de specifieke geografische zones.
9. ONS RESTITUTIEBELEID
9.1 Indien u een product aan ons wenst te retourneren, neemt u dan contact met ons op via de volgende contactgegevens of via het formulier dat bij levering met uw producten is verstrekt.
9.2 Wanneer u een product aan ons retourneert:
(a) omdat u de overeenkomst tussen ons heeft opgezegd binnen de afkoelingsperiode van zeven dagen (zie bovenstaand artikel 5.1), zullen wij de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop u uw opzegging hebt meegedeeld, verwerken. In dat geval zullen wij de prijs van het product volledig terugbetalen, inclusief de kosten van verzending van het artikel aan u. U bent echter verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het artikel aan ons.
(b) om enige andere reden (bijvoorbeeld omdat u ons overeenkomstig paragraaf 19 ervan op de hoogte hebt gesteld dat u niet akkoord gaat met een wijziging in deze voorwaarden of in ons beleid, of omdat u beweert dat het product gebrekkig is), zullen wij het geretourneerde product onderzoeken en u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van uw restitutie via e-mail. Wij verwerken de aan u verschuldigde restitutie doorgaans zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij u per e-mail hebben bevestigd dat u recht had op restitutie van het gebrekkige product. Producten die door u als gevolg van een gebrek zijn geretourneerd, worden volledig vergoed, inclusief de verzendkosten voor het verzenden van het artikel aan u en de kosten die u heeft gemaakt bij het retourneren van het artikel aan ons.
9.3 Wij zullen doorgaans alle van u ontvangen gelden per overschrijving terugbetalen.
10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Wij garanderen u dat een product dat via onze site bij ons wordt gekocht, gedurende een periode van twee jaar na de leverdatum conform de specificaties zal werken, behoudens normale slijtage, vooropgesteld dat het overeenkomstig de handleiding wordt gebruikt. De garantie dekt de gratis vervanging van defecte onderdelen om de productfunctie te herstellen of, naar onze keuze, een vervanging van het gehele product indien wij niet van mening zijn dat het kan worden gerepareerd door vervanging van onderdelen. De kosten van arbeid en verzending zijn hierbij inbegrepen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de apparatuur op een manier die niet voldoet aan de instructies in de illustratiebladen, of voor gebruik door personen in ongeschikte fysieke omstandigheden, aangezien de gebruikers verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de geschiktheid van hun gezondheid. De gebruikers dienen de gekochte apparatuur pas na bestudering van de handleiding en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken en de machines correct te gebruiken, zulks met strikte inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
10.2 De garantie genoemd in 10.1 is niet van toepassing op draden, opvulling en onderdelen van rubber en plastic.
10.3 Onze enige aansprakelijkheid ten aanzien van een schending van de garantie genoemd onder 10.1 strekt tot vervanging van de gebrekkige onderdelen of, naar onze keuze, vervanging van het product, als bedoeld in artikel 10.1.
10.4 Wij garanderen dat elke dienst die wij u verlenen met alle redelijke vaardigheden en zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal worden uitgevoerd.
10.5 Onze aansprakelijkheid voor schade die u lijdt als gevolg van onze schending van deze overeenkomst is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het/de door u gekochte product/dienst.
10.6 Het bovenstaande omvat of beperkt op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid:
(a) Voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
(b) Voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; of
(c) Voor alle gevallen waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
10.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade die ontstaat als een neveneffect van de belangrijkste schade (zoals inkomstenderving, verlies van omzet, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verspilling van management- of kantoortijd) op welke wijze dan ook ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien de schade voorzienbaar is.
10.8 Hoewel wij ernaar streven er zorg voor te dragen dat de website normaliter 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk indien de website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. De toegang tot de website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten de invloedssfeer van de onderneming zijn gelegen.
11. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige informatie of mededelingen die wij u sturen schriftelijk dienen te geschieden. Bij het gebruik van onze site accepteert u dat communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaats zal vinden. Wij nemen contact met u op via e-mail of voorzien u van informatie door kennisgevingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met het gebruik van dit elektronische communicatiemiddel en u erkent dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan ieder wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk plaatsvindt. Deze voorwaarde laat uw wettelijke rechten onverlet.
12. KENNISGEVINGEN
Al uw kennisgevingen aan ons dienen te worden gedaan aan Technogym Benelux B.V. te Essebaan 63, 2908LJ Capelle aan den IJssel of per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan info_blx@technogym.com. Wij kunnen u in kennis stellen op het e-mail- of postadres dat u aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de wijzen zoals vermeld in bovenstaand artikel 11. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en naar behoren betekend wanneer deze op onze website is geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Ter staving van de betekening van een kennisgeving is het voldoende om in geval van een brief te bewijzen dat deze brief naar behoren is geadresseerd, van stempels voorzien en is gepost en, in geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.
13. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
13.1 De overeenkomst tussen ons is bindend voor u en ons en voor onze respectieve rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
13.2 Het is u niet toegestaan een overeenkomst of een van uw daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen, te cederen, te bezwaren of anderszins te vervreemden.
13.3 Wij kunnen een overeenkomst of een van onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien op elk moment gedurende de looptijd van de overeenkomst overdragen, cederen, bezwaren, uitbesteden of anderszins vervreemden.
14. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER
14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van een van onze verplichtingen onder een overeenkomst als gevolg gebeurtenissen buiten onze redelijke invloedssfeer (overmacht).
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere handeling, gebeurtenis, niet-handelen, nalaten of ongeval buiten onze redelijke invloedssfeer en omvat in het bijzonder (maar is niet beperkt tot) het volgende:
(a) Stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsongeregeldheden.
(b) Civiele onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, (al dan niet verklaarde) oorlog of bedreiging of voorbereiding op oorlog.
(c) Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp.
(d) Onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.
(e) Onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of private telecommunicatienetwerken.
(f) De wetten, besluiten, regelgeving, voorschriften of beperkingen van enige overheid.
14.3 Onze uitvoering van een overeenkomst wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode dat het geval van overmacht voortduurt, en onze leveringstermijn zal worden verlengd voor de duur van die periode. Wij zullen ons redelijke inspanningen getroosten om het geval van overmacht te verhelpen of om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen ingevolge de overeenkomst kunnen worden nagekomen ondanks de overmacht.
15. AFSTANDSVERKLARING
15.1 Indien wij op enig moment gedurende de looptijd van een overeenkomst nalaten te staan op strikte nakoming van een van uw verplichtingen ingevolge de overeenkomst of een van deze voorwaarden, of indien wij nalaten de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe wij op grond van de overeenkomst gerechtigd zijn, vormt dit geen afstandsverklaring van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dit u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen.
15.2 Een verklaring van afstand door ons van enig verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim.
15.3 Een afstandsverklaring van een van deze voorwaarden door ons is uitsluitend van kracht indien dit uitdrukkelijk een afstandsverklaring wordt genoemd en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met artikel 11.
16. SCHEIDBAARHEID
Indien een van deze voorwaarden of een van de bepalingen van een overeenkomst door een bevoegde instantie in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die voorwaarde of bepaling in zoverre worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen, welke van kracht blijven voor zover wettelijk toegestaan.
17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
17.1 Deze voorwaarden en alle daarin uitdrukkelijk genoemde documenten vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een overeenkomst en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen ons.
17.2 Wij erkennen ieder afzonderlijk dat geen van ons bij het aangaan van een overeenkomst is afgegaan op enige verklaring, toezegging of toezegging die door de ander is gedaan of impliciet volgt uit hetgeen is gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan een dergelijke overeenkomst, behoudens voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden.
17.3 Geen van ons bezit enig rechtsmiddel met betrekking tot een onjuiste verklaring die door de andere partij voorafgaand aan de datum van een overeenkomst mondeling of schriftelijk is gedaan (tenzij een dergelijke onjuiste verklaring frauduleus is gedaan) en het enige rechtsmiddel dat de andere partij openstaat bestaat in geval van breuk van de overeenkomst, zoals bepaald in deze voorwaarden.
18. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN
18.1 Wij bezitten het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen om de veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op onze onderneming, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betalingsmethoden, wijzigingen in relevante wetgeving en regelgeving en wijzigingen in de capaciteiten van ons systeem weer te geven.
18.2 Op u zijn de beleidsregels en voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij er wijzigingen in deze beleidsregels of deze voorwaarden moeten worden aangebracht bij wet of op last van een overheidsinstantie (in welk geval deze van toepassing is op eerder door u geplaatste bestellingen), of indien wij u op de hoogte stellen van de wijziging van die beleidsregels of deze voorwaarden voordat wij u de verzendingbevestiging sturen (in welk geval wij ervan uit kunnen gaan dat u de wijziging van de voorwaarden hebt aanvaard, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de producten anders inlicht).
19. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Op overeenkomsten tot aankoop van producten via onze site is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke overeenkomsten zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.