ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (e-shop)

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») θα διέπουν την προσφορά και την πώληση μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «UNLIMITED SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ», με έδρα στην διεύθυνση Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96, Δήμος Γλυφάδας, Αττική, Ελλάδα, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122727701000, Α.Φ.Μ.: 09033682, Τηλ.: +30 211 108 8596, email: sales.technogym.@faisgroup.gr, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής ο «Πωλητής»), και τον επισκέπτη/χρήστη/καταναλωτή/πελάτη (εφεξής καλούμενος συλλογικά ως «Αγοραστής») των εμπορευμάτων, του ψηφιακού περιεχομένου και/ή των υπηρεσιών (εφεξής καλούμενα συλλογικά ως τα «Εμπορεύματα»), τα οποία κατασκευάζονται ή παράγονται από την εταιρεία με την επωνυμία «Technogym S.p.A.», με έδρα στην διεύθυνση Via Calcinaro 2861, 47521, Cesena, Italy, Τηλ.: +39 0547 56047, Φαξ: +39 0547 650126, email: informazioni@technogym.com (εφεξής «Technogym» ή «Technogym®», τα οποία πωλούνται από τον Πωλητή στον δίαυλο ηλεκτρονικού εμπορίου www.technogym.com/gr (εφεξής το «E-shop»), ο οποίος τελεί υπό την διαχείριση του Πωλητή και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.technogym.com (εφεξής η «Πλατφόρμα») της Technogym.
2. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπουν επίσης την περιήγηση και χρήση του E-shop και των υπηρεσιών του, τις υπηρεσίες εγκατάστασης (εάν υπάρχουν) των Εμπορευμάτων που αγοράζονται μέσω του E-shop, και γενικά, κάθε είδους συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του E-shop.
3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.technogym.com/gr/privacy-policy Η χρήση του E-shop από τον Αγοραστή συνεπάγεται ότι ο Αγοραστής συμφωνεί με τα περιεχόμενα της εν λόγω ενότητας και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή είναι ακριβή, ορθά και ενημερωμένα.
4. Η Πολιτική Απορρήτου, η Πολιτική Cookies, οι Μέθοδοι Πληρωμής και κάθε άλλο νομικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο E-shop αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Όρων και των Προϋποθέσεων.
5. Όταν περιηγείται στο E-shop ή χρησιμοποιεί το E-shop και τις υπηρεσίες του, και/ή κατά όταν πραγματοποιεί παραγγελίες και αγορές εμπορευμάτων στο E-shop, και/ή κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών του E-shop (εάν υπάρχουν), ο Αγοραστής δηλώνει ότι αυτός/αυτή/αυτό έχει διαβάσει και αποδέχεται ρητά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Συνιστούμε να τυπώσετε ένα αντίγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων και/ή να τους αποθηκεύσετε προκειμένου να ανατρέξετε σε αυτούς στο μέλλον προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία. Συνιστούμε επίσης να ελέγχετε τα περιεχόμενα των Όρων και Προϋποθέσεων για τυχόν μεταβολές. Η συνεχής χρήση του E-shop έπειτα από την εφαρμογή τυχόν μεταβολών συνιστά άνευ προϋποθέσεων αποδοχή των όρων εκ μέρους του Αγοραστή.
6. Η προβολή και η θέαση του περιεχομένου του E-shop δεν θα ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση ως μεταβίβαση και/ή παραχώρηση άδειας και/ή δικαιώματος χρήσης σε κανέναν. Ο Αγοραστής θα δικαιούται να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να δει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Ο Αγοραστής απαγορεύεται να δημοσιεύσει, να μεταχειριστεί, να διανείμει, να αντιγράψει συνολικά ή μερικώς, να μεταφέρει, να αλλοιώσει, να αποθηκεύσει, να αναδημοσιεύσει, να τροποποιήσει ή να αναπαράγει με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που παρέχονται από το E-shop ή περιλαμβάνονται στο E-shop, και ο Αγοραστής απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο σε σχέση με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα.
7. Η περιγραφή των Εμπορευμάτων εμπεριέχεται στο τεχνικό φυλλάδιο κάθε Εμπορεύματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα, με την οποία είναι συνδεδεμένο το E-shop για τον παραπάνω σκοπό. Το E-shop παρέχει επίσης συνδέσμους προς την Πλατφόρμα με σκοπό την παροχή του περιεχομένου που προσφέρει η TECHNOGYM, σύμφωνα με τον ορισμό που δηλώνεται στο άρθρο 9 (παράγραφος 9.1) των Όρων αυτών. . Με την χρήση των συνδέσμων αυτών, ο Αγοραστής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι αποχωρεί από το E-Shop και μεταφέρεται στην Πλατφόρμα, καθώς και ότι η TECHNOGYM συλλέγει ή κοινοποιεί δεδομένα σχετικά με τον Αγοραστή. Ο Πωλητής δεν ελέγχει την Πλατφόρμα και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί η TECHNOGYM μέσω της Πλατφόρμας. Ο Πωλητής συνιστά στον Αγοραστή να διαβάσει την πολιτική απορρήτου στην Πλατφόρμα, καθώς και το σύνολο των νομικών όρων που διέπουν την Πλατφόρμα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας. Η τοποθέτηση των παραπομπών αυτών στο E-shop έχει ως βάση το έννομο συμφέρον του Πωλητή για την βελτίωση των υπηρεσιών του και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
8. Τα Εμπορεύματα που πωλούνται μέσω του E-shop συνοδεύονται από μία ή περισσότερες φωτογραφίες, οι οποίες έχουν σκοπό να ενημερώσουν τον Αγοραστή για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Εμπορευμάτων, με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα Εμπορεύματα δεν αποτελούν συμβατικά έγγραφα.
9. Ψηφιακό Περιεχόμενο
9.1. Εάν η παραγγελία σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών (προσωπική γυμναστική στην οικία του Αγοραστή ή υπηρεσίες προσωπικής γυμναστικής εξ αποστάσεως), ή με την παροχή πολυμεσικού περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση ή κατά παραγγελία τμήματα) (εφεξής καλούμενα από κοινού με τις υπηρεσίες ως «Περιεχόμενο»), η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα γίνεται μέσω της Πλατφόρμας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ξεχωριστής αμοιβής (συνδρομής) που θα καταβάλλεται στον Πωλητή.
9.2. Η περιγραφή των υπηρεσιών ή του Περιεχομένου που θα αποτελέσει αντικείμενο παραγγελίας, καθώς και ο τρόπος παράδοσης, θα περιέχονται στην περιγραφή των υπηρεσιών ή του πολυμεσικού περιεχομένου που θα διατίθεται προς πώληση στην Πλατφόρμα.
9.3. Εάν η παραγγελία σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως και/ή πολυμεσικού περιεχομένου, η διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών και/ή του περιεχομένου θα γίνεται μέσω της ενεργοποίησης ενός λογαριασμού. Ο εν λόγω λογαριασμός θα κατανέμεται στον Αγοραστή κατά την διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα ή την πλατφόρμα κινητών συσκευών που χρησιμοποιείται για την παράδοση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου (παραδείγματος χάριν, στην Πλατφόρμα ή στους ιστότοπους mywellness.com, ή twellness.com, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου «Πλατφόρμα» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 9). Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα απαιτεί την χρήση ενός συμβατού προϊόντος της Technogym(R) ή μιας συσκευής για πρόσβαση σε δίκτυο κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας (tablet, smartphone, PC, εξοπλισμός της Technogym(R) συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, κλπ.) που θα είναι συμβατή με την Πλατφόρμα μέσω της οποίας παραδίδονται η υπηρεσία και/ή το Περιεχόμενο. Επίσης, ο Αγοραστής θα πρέπει να ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό που θα δημιουργηθεί από την Technogym και θα κοινοποιηθεί στον Αγοραστή κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης.
9.4. Εάν οι υπηρεσίες και/ή το πολυμεσικό περιεχόμενο πωλούνται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα που πωλούνται μέσω του E-shop, η ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών που παρέχουν πρόσβαση στο Περιεχόμενο μέσω της σχετικής πλατφόρμας θα είναι η ίδια με την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος ή με την ημερομηνία ενεργοποίησης της συνδρομής, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες προηγείται. Εάν οι υπηρεσίες και/ή το πολυμεσικό περιεχόμενο πωλούνται ξεχωριστά, η ημερομηνία ενεργοποίησης θα προσδιοριστεί από τον Πωλητή μέσω επικοινωνίας με email. Η διάρκεια των πολυμεσικών υπηρεσιών (στις οποίες περιλαμβάνεται επίσης και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο) θα υπολογίζεται από την ημερομηνία ενεργοποίησης, και θα διευκρινίζεται στην εμπορική περιγραφή των υπηρεσιών και/ή του πολυμεσικού περιεχομένου που θα αγοραστούν. Η ενεργοποίηση και διατήρηση ενός λογαριασμού στην Πλατφόρμα για τους σκοπούς της παροχής του Περιεχόμενου δεν συνεπάγεται ότι ο Αγοραστής αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα να λαμβάνει δωρεάν ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του ήδη ενεργού περιεχομένου και/ή των εφαρμογών.
9.5. Συνθηματικό και πρόσβαση στον λογαριασμό Ο Αγοραστής που θα έχει ενεργοποιήσει την συνδρομή στο Περιεχόμενο και θα έχει επιλέξει την Μέθοδο Πληρωμής, θα έχει τον έλεγχο των δεδομένων, την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και τον έλεγχο και την πρόσβαση σε συσκευές που είναι συμβατές με την Technogym®, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, και φέρει την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στον λογαριασμό. Προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο του λογαριασμού και να αποτρέψει τρίτους από την πρόσβαση σε αυτόν (ή από την πρόσβαση σε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα), ο κάτοχος του λογαριασμού θα οφείλει να έχει υπό τον έλεγχο του τις συσκευές που είναι συμβατές με την Technogym® και χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία, και δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους ούτε το συνθηματικό, ούτε τα στοιχεία της μεθόδου πληρωμής που σχετίζεται με τον λογαριασμό. Ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των πληροφοριών που παρέχονται αναφορικά με την συνδρομή, καθώς και για την διασφάλιση ότι τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Η Technogym θα έχει το δικαίωμα να κλείσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στο Περιεχόμενο προκειμένου να προστατεύσει τον Αγοραστή, τον τελικό χρήστη, την Technogym®, τους συνεργάτες της, καθώς και κάθε τρίτα μέρη, από πλαστοπροσωπία ή άλλη δόλια δραστηριότητα.
9.6. Ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως παροχή των υπηρεσιών και/ή του πολυμεσικού περιεχομένου θα τελεί υπό την διαχείριση της TECHNOGYM σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και την πολιτική απορρήτου στον ιστότοπο www.mywellness.com στις αντίστοιχες ενότητες που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.mywellness.com/cloud/Terms/Conditions και στον σύνδεσμο https://www.mywellness.com/cloud/Terms/Privacy. Οι εν λόγω όροι θα υποβληθούν στον Αγοραστή με σκοπό την εκ μέρους του αποδοχή τους, κατά την αρχική πρόσβαση στον λογαριασμό που θα ενεργοποιηθεί από τον Πωλητή. Ο Πωλητής συνιστά στον Αγοραστή να διαβάσει προσεκτικά το σύνολο των όρων προτού προβεί σε παραγγελία της συνδρομής στο Περιεχόμενο.
9.7. Κατά την αγορά συνδρομής στο Περιεχόμενο, ο Αγοραστής θα δικαιούται την πρόσβαση στο Περιεχόμενο για το εκάστοτε συγκεκριμένο συμβατό με την Technogym® προϊόν. Η προβολή του Περιεχομένου και η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το συμβατό με την Technogym® προϊόν, το οποίο θα βρίσκεται εντός οικιακού περιβάλλοντος. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο από το ίδιο συμβατό με την Technogym® προϊόν θα επιτρέπεται από το πολύ 4 προσωπικούς λογαριασμούς.
9.8. Η συνδρομή στο Περιεχόμενο θα είναι μηνιαία και θα ανανεώνεται από μήνα σε μήνα έως την καταγγελία ή την λήξη της. Οι Συνδρομές θα μπορούν να διατίθενται για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός. Στην περίπτωση αυτή, κατά την λήξη του χρονικού διαστήματος (εκτός και εάν υπάρξει καταγγελία της συνδρομής), και εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα σε μηνιαία βάση και στην τιμή που θα ισχύει κατά τον χρόνο της ανανέωσης.
9.9. Η συνδρομή θα επιτρέπει την πρόσβαση στο Περιεχόμενο, ή σε περιεχόμενο, υπηρεσίες, και προγράμματα συνδρομών που παρέχονται από τρίτους από κοινού με το Περιεχόμενο. Ορισμένα προγράμματα συνδρομή, ή προσβάσεις σε περιεχόμενο τρίτων, ενδέχεται να περιλαμβάνουν προϋποθέσεις ή περιορισμούς. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και περιορισμοί θα γνωστοποιούνται είτε κατά τον χρόνο της ενεργοποίησης, είτε μέσω άλλης μορφής επικοινωνίας.
Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ενεργή συνδρομή στον λογαριασμό του εκάστοτε χρήστη βρίσκονται σε ειδική ενότητα του Λογαριασμού.
9.10. Μέθοδοι πληρωμής Κατά την ενεργοποίηση της συνδρομής, ο Αγοραστής θα πρέπει να υποδείξει μία ή περισσότερες «μεθόδους πληρωμής». Ο όρος «Μέθοδος Πληρωμής» θα δηλώνει μια έγκυρη μέθοδο πληρωμής που είναι αποδεκτή στο E-shop. Η μέθοδος πληρωμής θα μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκεια της συνδρομής. Εκτός και εάν ο χρήστης καταγγείλει την συνδρομή πριν από την λήξη της, ο Πωλητής θα έχει την άδεια να χρεώσει το αντίτιμο συνδρομής για τον επόμενο μήνα, χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής θα μπορούν επίσης να ανανεώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα και τις οδηγίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής. Έπειτα από κάθε ανανέωση, ο Πωλητής θα έχει την άδεια να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής προκειμένου να χρεώσει το αντίτιμο συνδρομής, και ο χρήστης θα παραμένει υπεύθυνος για τυχόν ανεξόφλητες οφειλές. Εάν μια χρέωση είναι μη επιτυχής, όπως, λόγου χάρη, λόγω έλλειψης κεφαλαίων, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και εάν η συνδρομή δεν καταγγελθεί με τον προσήκοντα τρόπο, η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες θα μπορεί να απαγορευτεί έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η χρέωση με την χρήση μιας έγκυρης μεθόδου πληρωμής. Ο εκδότης του τιμολογίου θα δικαιούται να χρεώσει προμήθεια για ορισμένες μεθόδους πληρωμής. Ο επιβαλλόμενοι φόροι ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με την μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο της επιλεγμένης υπηρεσίας πληρωμής.
9.11. Κύκλος τιμολόγησης Το αντίτιμο συνδρομής για την πρόσβαση στο Περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο κόστος που αφορά στην χρήση του Περιεχομένου και/ή των υπηρεσιών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι φόροι ή οι προμήθειες, θα χρεώνονται σε μηνιαία βάση, μέσω της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής, κατά την ημερομηνία που θα αντιστοιχεί στην έναρξη της περιόδου πληρωμής, ή κατά την αμέσως επόμενη ημερομηνία, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ημερομηνία κατά τον χρόνο της ανανέωσης. Για να δείτε την ημερομηνία της επόμενης χρέωσης, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και κάνετε κλικ στο πεδίο «Πληροφορίες χρέωσης».
9.12. Καταγγελία. Κάθε συνδρομή στο Περιεχόμενο θα μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, οι πληρωμές δεν θα επιστρέφονται, και δεν θα γίνεται ουδεμία αποζημίωση ή πίστωση για λόγους μερικής χρήσης, ή μη χρήσης του Περιεχομένου. Για να δείτε τα στοιχεία της συνδρομής σας, ή για να προβείτε σε καταγγελία αυτής, επισκεφτείτε την ενότητα προσωπικών στοιχείων του λογαριασμού σας και κάνετε κλικ στο πεδίο «Οι συνδρομές μου».
9.13. Μεταβολές τιμών και προγραμμάτων συνδρομών: Ο Πωλητής θα δικαιούται να τροποποιήσει τα προγράμματα ή τις τιμές συνδρομής. Ωστόσο, κάθε τροποποίηση θα αποκτά ισχύ μόνο εφόσον δοθεί σχετική ειδοποίηση πριν από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών. Η ειδοποίηση θα σταλεί στο email που θα έχει δηλωθεί για την δημιουργία λογαριασμού.
9.14. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή αποζημιώσεων Για πληροφορίες ή παράπονα σχετικά με τα ποσά που χρεώνονται, παρακαλούμε στείλτε μας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales.technogym@faisgroup.gr.
9.15. Προϋποθέσεις και περιορισμοί χρήσης: Προκειμένου να εγγραφείτε ως συνδρομητής/συνδρομήτρια στο Περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες, θα πρέπει να έχετε φτάσει την ηλικία της νόμιμης πλειοψηφίας. Η χρήση του Περιεχομένου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο από άτομα που έχουν καλή και υγιή φυσική κατάσταση. Ο Πωλητής και η Technogym αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημία που θα προκύπτει από την κατάσταση της υγείας των χρηστών. Ο Πωλητής και η Technogym δεν παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και δεν έχουν ουδεμία ευθύνη να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας των χρηστών.
9.16. Το Περιεχόμενο προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του εκτός του περιβάλλοντος της οικίας. Η συνδρομή χορηγεί αποκλειστικά και μόνο ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης στο Περιεχόμενο, και είναι μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη. Με εξαίρεση τα παραπάνω, οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας δεν συνεπάγονται την μεταβίβαση κανενός άλλου δικαιώματος, τίτλου ή συμφέροντος. Η υπηρεσία που αφορά στην διαθεσιμότητα του Περιεχομένου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί δημοσίως.
9.17. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο θα γίνεται κατά κύριο από την χώρα στην οποία ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία, και μόνο στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες είναι ενεργή η υπηρεσία, καθώς και στις περιοχές στις οποίες ο Πωλητής κατέχει τα δικαιώματα και την διαθέσιμη τεχνολογία προκειμένου να παρέχει το Περιεχόμενο. Συνεπώς, το Περιεχόμενο ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο θα γίνεται από μία μόνο συσκευή. Ωστόσο, θα επιτρέπεται η πρόσβαση από πολλαπλούς προσωπικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τους 4.
9.18. Η χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των σχετικών με αυτό λειτουργιών και λειτουργικοτήτων, θα γίνεται μέσω της Πλατφόρμας, προς την οποία το E-shop θα παρέχει σύνδεσμο, και θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλο περιορισμό στην χρήση της υπηρεσίας ή του περιεχομένου. Απαγορεύεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, διάθεση, τροποποίηση, έκθεση, δημοσίευση, χορήγηση υπό άδεια ή εκμετάλλευση με σκοπό την δημιουργία παράγωγων έργων, τα οποία θα διατεθούν προς πώληση ή θα τεθούν υπό άλλη εκμετάλλευση, τόσο του Περιεχομένου, όσο και κάθε άλλο υλικού που αγοράζεται ή χρησιμοποιείται μέσω της Πλατφόρμας και/ή του συμβατού με την Technogym® προϊόντος. Οι προστασίες του Περιεχόμενου δεν θα πρέπει να παρακαμφθούν, να αφαιρεθούν, να αλλοιωθούν, να απενεργοποιηθούν, να φθαρούν ή να παρεμποδιστούν. Απαγορεύεται η χρήση ρομπότ, λογισμικού αναζήτησης ή απόσπασης δεδομένων μέσω του διαδικτύου, ή άλλου αυτοματοποιημένου εργαλείου με σκοπό την πρόσβαση στο Περιεχόμενο και/ή στις σχετικές με αυτό υπηρεσίες. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου προϊόντος, ή εργασίας, ή διαδικασίας που είναι προσβάσιμες μέσω της υπηρεσίας που καθιστά διαθέσιμο το Περιεχόμενο. Απαγορεύεται η εισαγωγή οποιουδήποτε κώδικα ή προϊόντος ή η παραποίηση του Περιεχομένου ή η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου εξόρυξης, απόσπασης, ή εξαγωγής δεδομένων σε αυτό. Οι χρήστες απαγορεύεται αυστηρά να προβαίνουν σε κάθε είδους μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή μέσω email, ή άλλη μετάδοση υλικού το οποίο είναι σχεδιασμένο να διακόπτει, να καταστρέφει ή να περιορίζει την λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού στοιχείου ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και/ή την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ιών και κάθε άλλου κώδικα, αρχείου ή προγράμματος. Ο Πωλητής και/ή η Technogym, κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, θα μπορούν να περιορίζουν ή να διακόπτουν την χρήση του Περιεχομένου εάν υπάρξει παραβίαση των Όρων και των Προϋποθέσεων της παρούσας ενότητας, ή εάν υπάρξει παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας.
9.19. Η ποιότητα εμφάνισης του Περιεχομένου ενδέχεται να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η γεωγραφική τοποθεσία, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, ή η ταχύτητα της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Κάθε κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο θα επιβαρύνει τον Αγοραστή. Οι Αγοραστές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σχετικά με το ποσό που χρεώνεται για την κατανάλωση δεδομένων. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του Περιεχόμενου ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα με μια σειρά παραγόντων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η γεωγραφική τοποθεσία, το διαθέσιμο εύρος ζώνης, και το επιλεγμένο περιεχόμενο.
9.20. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή του Περιεχομένου έχει αναπτυχθεί από ή εκ μέρους της Technogym®, και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να επιτρέπει την προβολή του Περιεχομένου σε συμβατές συσκευές. Το λογισμικό ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα με την συσκευή, και η λειτουργικότητα ή οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή. Είναι επίσης πιθανό η χρήση του Περιεχομένου να απαιτεί την χρήση λογισμικού κατασκευασμένου από τρίτους , το οποίο υπόκειται σε προϋποθέσεις άδειας οι οποίες απαιτούνται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Κατά την δημιουργία συνδρομής στο Περιεχόμενο, ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις του λογισμικού της Technogym® και τρίτων μερών. Ο Πωλητής δηλώνει ρητά ότι δεν ελέγχει το Περιεχόμενο, ούτε τα παραπάνω λογισμικά και το περιεχόμενο τους, και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτά, όπως και για την Πλατφόρμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας ενότητας.
9.21. Επικοινωνία μέσω διαδικτύου Κάθε πληροφορία σχετικά με τον λογαριασμό (όπως είναι οι άδειες πληρωμής, τα τιμολόγια, οι αλλαγές συνθηματικού, οι αλλαγές μεθόδου πληρωμής, οι επιβεβαιώσεις ή οι ειδοποιήσεις) θα στέλνεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση email που χρησιμοποιείται κατά τον χρόνο εγγραφής στον λογαριασμό.
10. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας αγοράς στο E-shop, ο Αγοραστής δηλώνει ότι βρίσκεται στην ηλικία της νόμιμης πλειοψηφίας, ότι έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και ότι είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος να συνάπτει συμβόλαια αγοράς. Με την αποστολή της παραγγελίας αγοράς, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής θα αποδεχθεί την παραγγελία αγοράς αποστέλλοντας μια επιβεβαίωση παραγγελίας στην διεύθυνση email που θα δηλώσει ο Αγοραστής κατά την διαδικασία παραγγελίας μέσω του Διαδικτύου στην Πλατφόρμα. Ο Αγοραστής αποδέχεται ρητά την συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας ως αντάλλαγμα για τις πληροφορίες σχετικά με την σύνταξη και εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης.
11. Οι τιμές των Εμπορευμάτων που πωλούνται στο E-shop περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., καθώς και δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης (εάν προβλέπεται). Οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για παραδόσεις και/ή εγκαταστάσεις εντός της περιφέρειας του Λεκανοπεδίου Αττικής, στην Ελλάδα. Όσον αφορά παραδόσεις εκτός της περιφέρειας αυτής, ο Αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει ειδικό αίτημα κατά τον χρόνο αγοράς στο E-shop, στην ενότητα «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της φόρμας εγγραφής.Aπλή παράδοση νοείται η παράδοση μόνο εντός του λεκανοπεδίου Αττικής σε ισόγειο ή οποιοδήποτε όροφο με τη χρήση του ανελκυστήρα, στον οποίο η πρόσβαση πρέπει να είναι απρόσκοπτη και χωρίς σκαλιά ή με τη χρήση μεσαίας κατηγορίας γερανοφόρου οχήματος, όπου σε αυτή την περίπτωση η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρους που δεν υπερβαίνουν τον 4ο όροφο, πάντα με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση μέχρι το τελικό σημείο τοποθέτησης του μηχανήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε με έναν από τους Wellness συμβούλους μας στο 211 1088596 ή στο sales.technogym@faisgroup.gr ώστε να γίνει επαναπροσδιορισμός των δεδομένων και να σας αποστείλουμε συμπληρωματική προσφορά για τα επιπλέον έξοδα μεταφορικών. Η μεταφορά και η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με το AFTER SALES SUPPORT μας κατά την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης θα υπολογίζονται ξεχωριστά, και θα κοινοποιούνται στον Αγοραστή προτού επιβεβαιωθεί η παραγγελία. Οι Αγοραστές που ενδέχεται να δικαιούνται μειωμένο Φ.Π.Α. Θα πρέπει να το δηλώσουν στην ενότητα «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της φόρμας εγγραφής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο email sales.technogym.@faisgroup.gr. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής θα στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω email μόνο αφότου λάβει τα δικαιολογητικά. Όταν τα έγγραφα αυτά επικυρωθούν και το αίτημα διαπιστωθεί ότι είναι έγκυρο, θα εφαρμοστεί ο μειωμένος Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η τιμή των Εμπορευμάτων που αγοράζονται μέσω της Πλατφόρμας είναι η τιμή που δημοσιεύεται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα www.technogym.com. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν, ωστόσο, τυχόν μεταβολές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες τις οποίες θα έχει ήδη αποδεχθεί ο Πωλητής κατά την εφαρμογή των μεταβολών.
12. Το τίμημα θα καταβάλλεται με τραπεζική μεταφορά του ενιαίου ποσού το αργότερο έως την ημερομηνία παραλαβής. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να γίνει με χρήση πιστωτικής κάρτας, μέσω εξουσιοδοτημένου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (στην δική μας περίπτωση, PayPal ή WorldPay), ή, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά κατά την διαδικασία αγοράς, μέσω παρόχου χρηματοδότησης καταναλωτών. Τα στοιχεία των όρων πληρωμής που ισχύουν κατά τον χρόνο της παραγγελίας αγοράς περιέχονται στην ενότητα «Μέθοδοι Πληρωμών», η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
13. Τα Εμπορεύματα θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Πωλητή έως την πλήρη εξόφληση των ποσών που οφείλονται σε σχέση με την σύμβαση πώλησης, συμπεριλαμβανομένων τυχών τόκων υπερημερίας και δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο Πωλητής προκειμένου να ανακτήσει ληξιπρόθεσμα ποσά.
14. Εκτός και εάν υπάρξει διαφορετική ειδοποίηση εκ μέρους του Πωλητή, τα Εμπορεύματα θα παραδίδονται και θα εγκαθίστανται (εφόσον προβλέπεται) στην διεύθυνση που θα υποδείξει ο Αγοραστής. Η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάσταση (εφόσον προβλέπεται) των Εμπορευμάτων αυτών θα οργανωθεί από τον Πωλητή με δαπάνη του Αγοραστή. Το κόστος «Κανονικής παράδοσης και εγκατάστασης», με τους όρους που ορίζονται παρακάτω, θα περιλαμβάνονται στην τιμή, όπως δηλώνεται στον τιμοκατάλογο. Ο όρος «Κανονική παράδοση και εγκατάσταση» σημαίνει την παράδοση των Εμπορευμάτων και την εγκατάσταση αυτών (εφόσον προβλέπεται), η οποία θα λαμβάνει χώρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στην Ελλάδα, και θα πραγματοποιείται (i) στο ισόγειο ή σε οποιονδήποτε όροφο άνω του ισογείου, με χρήση κατάλληλου ανελκυστήρα (και όχι με την χρήση κλιμακοστασίων), και με ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης, ή (ii) στους ορόφους 1-4 άνω του ισογείου, με χρήση μεσαίου μεγέθους γερανού, και με ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση ειδικών περιπτώσεων / παραλλαγών αναφορικά με την διαδικασία παράδοσης και εγκατάστασης που περιγράφεται παραπάνω, ο Αγοραστής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Πωλητή στο τηλέφωνο 211 1088596, ή στην διεύθυνση e-mail: sales.technogym@faisgroup.gr. Ο Αγοραστής θα επιβαρύνεται με κάθε σχετική επιπλέον αλλαγή.
15. Τα Εμπορεύματα προσφέρονται και παραδίδονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα αποθεμάτων.
16. Η ημερομηνία παράδοσης είναι αποκλειστικά και μόνο ενδεικτική, και όχι ουσιώδης. Η ημερομηνία παράδοσης θα είναι αυτή που δηλώνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας, ή, εάν δεν δηλώνεται ημερομηνία παράδοσης, η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός εύλογης χρονικής περιόδου από την ημερομηνία του σύνταξης της σύμβασης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και αφότου ο Πωλητής έχει λάβει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η πληρωμή έχει γίνει.
17. Ο Πωλητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους προκειμένου να εκπληρώσει την παράδοση και/ή την εγκατάσταση των Εμπορευμάτων.
18. Ο Αγοραστής θα μπορεί να ζητήσει αλλαγή της ημερομηνίας παράδοσης που διευκρινίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας, το αργότερα μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης. Εάν ο Πωλητής λάβει το αίτημα αναβολής της ημερομηνίας παράδοσης έπειτα από το χρονικό διάστημα της μίας εβδομάδας, ο Αγοραστής θα πρέπει να επιστρέψει το κόστος μεταφοράς που έχει ήδη καταβληθεί από τον Αγοραστή, και, εφόσον ο Πωλητής το κρίνει εύλογο, να καταβάλει επίσης ένα ποσό ίσο με 2% της αξίας της παραγγελίας για κάθε εβδομάδα αναβολής της ημερομηνίας παράδοσης, για λόγους αποζημίωσης του κόστους αποθήκευσης, και με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Πωλητή για περαιτέρω ζημία. Η πραγματική ημερομηνία εγκατάστασης, η οποία θα συμφωνηθεί με τους υπαλλήλους του Πωλητή, θα εξαρτηθεί από την ζώνη παράδοσης, τον τύπο Εμπορευμάτων, και τις απαιτήσεις που θα δηλώσει ο Αγοραστής.
19. Ο Αγοραστής εγκρίνει, βεβαιώνει και αποδέχεται ρητά ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά των (i) υπηρεσιών εγκατάστασης των Εμπορευμάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν, έπειτα από την έναρξη των υπηρεσιών εγκατάστασης αυτών εκ μέρους του Αγοραστή, ή (ii) των Εμπορευμάτων, τα οποία έπειτα από την παράδοση, εκ φύσεως συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και καθίστανται αναπόσπαστα από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, ή (iii) της συνδρομής στο Περιεχόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 9. Ο Αγοραστής θα δικαιούται να δηλώσει ότι αποσύρεται από την αγορά Εμπορευμάτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίας, στέλνοντας μια σχετική ειδοποίηση στον Πωλητή εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής των Εμπορευμάτων αυτών. Η επιστροφή των Εμπορευμάτων αυτών στον Πωλητή θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του Αγοραστή, και σύμφωνα με την διαδικασία που θα υποδείξει σε κάθε περίπτωση ο Πωλητής. Τα Εμπορεύματα που θα επιστραφούν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία.
20. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη των συμφωνημένων ιδιοτήτων (ατέλειες) των Εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 και επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και του άρθρου 5 του Ελληνικού Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών. Ο Πωλητής θα ευθύνεται μόνο για τα ελαττώματα ή τις ατέλειες που υπήρχαν κατά τον χρόνο παράδοσης των Εμπορευμάτων στον Αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής γνώριζε την ύπαρξη τέτοιων ελαττωμάτων / ατελειών κατά το χρονικό διάστημα εκείνο.
21. Ο Πωλητής εγγυάται την καλή και αποτελεσματική λειτουργία των Εμπορευμάτων για την σκοπούμενη χρήση τους, και την λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες ορθής χρήσης που παρέχονται στα σχετικά εγχειρίδια των Εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση τους έχει πραγματοποιηθεί από τον Πωλητή. Η εγγύηση των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών ισχύει για περίοδο δύο ετών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Τα δερμάτινα μέρη εξαιρούνται από κάθε είδους εγγύηση. Τυχόν βλάβες ή ελαττώματα των Εμπορευμάτων θα επισκευάζονται στο μέρος στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα Εμπορεύματα, εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την σχετική γραπτή ειδοποίηση του Αγοραστή. Σε περίπτωση που η βλάβη ή το ελάττωμα δεν δύνανται να επισκευαστούν εντός χρονικού διαστήματος 25 εργάσιμων ημερών έπειτα από την σχετική ειδοποίηση του Πωλητή, ο Πωλητής θα αντικαταστήσει το συγκεκριμένο Εμπόρευμα, με δική του δαπάνη, εντός 30 ημερών από την λήξη του παραπάνω διαστήματος 25 ημερών, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η επισκευή. Οι υποχρεώσεις εγγύησης που αναλαμβάνονται από τον Πωλητή σύμφωνα με τον παρόντα όρο είναι επιπλέον της εγγύησης που παρέχει η Technogym ως κατασκευάστρια εταιρεία των Εμπορευμάτων.
22. Ο Πωλητής αρνείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη σε περιουσία και/ή τραυματισμό ατόμων που προκύπτουν από την χρήση Εμπορευμάτων που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του εγχειριδίου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή προειδοποίησης που επισυνάπτεται στα Εμπορεύματα, ή που προκύπτει από χρήση Εμπορευμάτων που δεν έχουν στερεωθεί στο πάτωμα (ή σε τοίχο, ή σε ταβάνι) σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή προειδοποίησης που αποστέλλεται μαζί με τα Εμπορεύματα, καθώς και για τυχόν βλάβη σε περιουσία και/ή τραυματισμό ατόμων που οφείλεται από την εκπλήρωση της παράδοσης και/ή των υπηρεσιών εγκατάστασης και/ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ακόμη και εάν έχει εκτελεστεί από τους υπεργολάβους του Πωλητή. Ο Πωλητής αρνείται περαιτέρω κάθε ευθύνη για βλάβη που προκύπτει λόγω της χρήσης των Εμπορευμάτων από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση, δεδομένου ότι ο χρήστης οφείλει να ελέγξει εκ των προτέρων ότι η φυσική του/της κατάσταση είναι συμβατή με την χρήση του Εμπορεύματος. Ο χρήστης καλείται ρητά να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης του Εμπορεύματος πριν από την χρήση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο, και να συμμορφωθεί αυστηρά με τους κανονισμούς ασφαλείας που παρουσιάζονται σε αυτό.
23. Σε κάθε περίπτωση, παρέχονται υπηρεσίες προσωπικής γυμναστικής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την διανοητική και σωματική κατάσταση, οι οποίες δηλώνονται από τον Αγοραστή και/ή τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών. Συνεπώς, ο Αγοραστής συμφωνεί να ελέγξει εκ των προτέρων και να διασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών προσωπικής γυμναστικής έχουν εξετάσει από πριν την κατάσταση της υγείας τους, και οι τελικοί χρήστες θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν και/ή να διασφαλιστεί ότι θα αποκτήσουν ένα ιατρικό πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει την υγιή και καλή φυσική τους κατάστασης, το οποίο ισχύει για το τρέχον έτος. Ο Αγοραστής απαλλάσσει ρητά τον Πωλητή όσον αφορά σε κάθε ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν λόγω της κατάστασης της υγείας του/της και/ή της υγείας των τελικών χρηστών. Ο Πωλητής θα δικαιούται να αναβάλλει την παροχή υπηρεσιών προσωπικής γυμναστικής εάν διαπιστωθεί ότι ο Αγοραστής και/ή οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών δεν έχουν την κατάσταση υγείας που απαιτείται για την παρεχόμενη σωματική δραστηριότητα, ή δεν έχουν δηλώσει στοιχεία για τυχόν μεταβολές στην κατάσταση της υγείας τους. Ο Πωλητής δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για τον έλεγχο της κατάστασης υγείας του Αγοραστή και/ή των τελικών χρηστών. Η εξέταση της κατάστασης υγείας του Αγοραστή και/ή των τελικών χρηστών των υπηρεσιών προσωπικής γυμναστικής μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον ιατρό που θα επιλεγεί από τον Αγοραστή και/ή τους τελικούς χρήστες, ή από πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας.
24. Όσον αφορά στα Εμπορεύματα «Αναρρίχησης», ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή ότι απαιτείται αντικατάσταση της μονάδας μετάδοσης κίνησης (βασική αλυσίδα, ιμάντας χρονισμού και ιμάντας Poly-V) ανά 3 έτη έπειτα από την εγκατάσταση. Έπειτα από χρονικό διάστημα 3 ετών από την εγκατάσταση Εμπορευμάτων «Αναρρίχησης», ο Αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πωλητή με σκοπό να κανονιστεί η αντικατάσταση των συγκεκριμένων μερών. Εάν τα συστατικά αυτά δεν αντικατασταθούν με υπαιτιότητα ή λόγω ενεργειών του Αγοραστή, ο Πωλητής θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ατόμων και/ή βλάβη σε περιουσία που θα οφείλονται σε δυσλειτουργία της μονάδας μετάδοσης κίνησης, και συνεπώς του Εμπορεύματος.
25. Ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες ζημίες που προκαλούνται από τα Εμπορεύματα.
26. Ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μεταβάλλει ή να ενημερώσεις τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τις τιμές των Εμπορευμάτων ή κάθε περιεχόμενου του E-shop ανά πάσα ώρα και στιγμή.
27. Ο Αγοραστής απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα του Πωλητή ή της Technogym με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Αγοραστής δεν θα προβαίνει στην αφαίρεση ή διαγραφή των εμπορικών σημάτων των Εμπορευμάτων, ούτε θα επιτρέπει την αφαίρεση ή διαγραφή των εν λόγω εμπορικών σημάτων, ούτε την αφαίρεση τυχόν αυτοκόλλητων που είναι επικολλημένα στα Εμπορεύματα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Πωλητή.
28. Τυχόν ακύρωση οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
29. Για περαιτέρω πληροφορίες, ή για τυχόν παράπονα, κοινοποιήσεις του άρθρου 18 της παρούσας ενότητας, ή αιτήματα, ο Αγοραστής θα μπορεί να στέλνει e-mail στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales.technogym@faisgroup.com, ή να επικοινωνεί με τον Πωλητή στον τηλεφωνικό αριθμό +30 211 108 8596. Εναλλακτικά, ο Αγοραστής θα μπορεί να επικοινωνεί ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96, 166 75, Γλυφάδα, Ελλάδα.
30. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 70330/2015 και του άρθρου 8 της Απόφασης υπ’ αριθμόν 31619 (ΦΕΚ 969/22.3.2017), παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μέσω της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία ισχύει συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο Πελάτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα από αγορά που πραγματοποιήθηκε μέσω του E-shop και είναι κάτοικος της Ε.Ε., τότε αυτός/αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng προκειμένου να προβεί σε εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.
31. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες ενότητες / πολιτικές αυτών. Τα αρμόδια δικαστήρια του Δήμου Πειραιά, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή αναφορικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή σχετικά με οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί μεταξύ των εν λόγω συμβαλλομένων μέσω του E-shop.