TC2018 - SE

“LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD©” – 2018

Kampanjens villkor Inledning.

 • Qicraft Sweden AB/Technogym planerar en kampanj för att upplysa allmänheten om betydelsen av fysisk aktivitet i syfte att motverka en alltför stillasittande livsstil som kan leda till fetma och andra komplikationer.
 • Förutom att främja fysisk aktivitet kommer Qicraft Sweden AB, att publicera denna kampanj på sina kanaler vilket kan göra det möjligt för träningsanläggningarna att:
  • öka medlemmarnas engagemang och deltagande;
  • öka antalet medlemmar (deltagarna måste ta sig till en träningsanläggning som medverkar i kampanjen).
 • För att genomföra detta lanserar, Qicraft en kampanj bland sina träningsanläggningar (“Kampanjen”) i Sverige. Ansluten Technogym®-utrustning hos deltagande träningsanläggningar kommer att kunna översätta medlemmarnas genomförda träning på respektive träningsanläggning till “MOVES” (mätningsenheten av rörelser som gäller för Technogym® ekosystem), för att på så sätt skapa en samling av MOVES för alla deltagande träningsanläggningar.

 

Artikel I. Kampanjens villkor Initiativtagare:

 • Kampanjen har startats av Qicraft Sweden AB (registreringsnummer: 5566140447) (nedan kallad “Initiativtagaren”), ett bolag inregistrerat i Sverige. Initiativtagarens säte är Vallgatan 11, Solna.

 

Krav:

 • De som är kvalificerade att delta i kampanjen är träningsanläggningar i Sverige (nedan kallade “Träningsanläggning(ar)”), som är utrustade med Technogym®-maskiner anslutna till mywellness® molnplattform och som driver CHALLENGE-applikationen;
 • Registreringar utomhus och manuella registreringar av MOVES gäller inte och det maximala antalet MOVES per dag (inte per workout) som får godkännas av respektive användare som medverkar i kampanjen och som har genererats inom träningsanläggningen är 2 000 MOVES.

 

Välgörenhetsorganisationer:

 • Varje träningsanläggning ska utse en välgörenhetsorganisation (nedan kallad “Välgörenhetsorganisationen”) som mottagare av priset om berörd träningsanläggning uppnår någon av de vinnande nivåerna när det gäller insamlade MOVES för kampanjen enligt vad som anges i följande avsnitt. Den utsedda välgörenhetsorganisationen ska vara en ideell organisation som arbetar för att motverka en alltför stillasittande livsstil som kan leda till fetma och andra komplikationer och som har sitt verksamhetsområde nära träningsanläggningen.
 • Vilken utbildningsinstitution som får motta välgörenhetsgåvan ska avgöras vid tidpunkt som framgår av Artikel III nedan.

 

Pris:

 • Varje träningsanläggning som uppnår sammanlagt 2 500 000 (två miljoner femhundratusen) MOVES belönas med ett MYRUN Technogym-löpband som doneras till en välgörenhetsorganisation

(“Förstapriset”).

 • Varje träningsanläggning som uppnår totalt 1 500 000 (en miljon fehundratusen) MOVES belönas med tre stycken Active Sitting Wellness Ball som doneras till en välgörenhetsorganisation (“Mellannivåpriset”);
 • Varje träningsanläggning som uppnår totalt 1 000 000 (en miljon) MOVES belönas med ett hantelset som doneras till en välgörenhetsorganisation (“Deltagarpriset”). Alla priset kommer att doneras till utvald välgörenhetsorganisation.
 • De ovan angivna priserna kommer inte att vara kumulativa, vilket innebär att om en träningsanläggning uppnår 2 500 000 MOVES kan den inte samtidigt vinna Mellannivå- och/eller Deltagarpriset, utan endast Förstapriset. Om träningsanläggningen till exempel uppnår 1 500 000 MOVES, får den endast Mellannivåpriset.
 • En representant från var och en av deltagande träningsanläggningarna har också chansen att få resa till TG Village i Cesena, Italien och delta i konferensen LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD, som kommer att pågå under en dag någon gång mellan maj och juli 2017 (exakt datum meddelas senare, mat och husrum betalas av initiativtagaren, resekostnader ingår inte).
 • Priserna kan inte överlåtas till annan, kan inte inlösas av annan än angiven person och kan inte bytas mot annat pris eller kontanter.
 • Initiativtagaren förbehåller sig rätten att ersätta del av eller hela priset med annat pris av likvärdigt eller större värde om så krävs på grund av faktorer som står utanför dennes kontroll. Alla eventuella förändringar kommer att vara slutgiltiga och bindande för varje enskild person/användare/träningsanläggning som deltar i kampanjen.

 

Artikel II. Krav för deltagande

För att en träningsanläggning ska äga rätt att delta ska den:

 • vara utrustad med Technogym®-maskiner som kan läsa av och registrera MOVES insamlade av de som tränar på mywellness® molnplattform. Detta kan göras antingen direkt från internetuppkopplad utrustning eller via ett Technogym®-hjälpmedel (Technogym nyckelläsare eller mywellness nyckelläsare) när det pluggats in till en mywellness® molnkiosk;
 • ha CHALLENGE:s professionella applikation;
 • ha en skärm där resultaten kan visas i träningsanläggningen via en för ändamålet särskilt avsedd resultatskärm;
 • ha ett för ändamålet avsett marknadsföringsmaterial som görs tillgängligt av initiativtagaren för alla träningsanläggningar som medverkar i kampanjen;
 • kommunicera om kampanjen på träningsanläggningens sociala nätverkskonton med användande av följande hashtags: #movespower #letsmoveforabetterworld and #technogym.

 

Alla träningsanläggningar som deltar i kampanjen kommer att ge initiativtagaren och Technogym S.p.A. – ett börsnoterat bolag bildat enligt gällande lagar i Italien, med säte i via Calcinaro, 2861, 47521 Cesena (FC), Italien – en oinskränkt och oåterkallelig licens att använda allt innehåll, alla bilder och videor som skapats av träningsanläggningen i anslutning till kampanjen.

Alla träningsanläggningar som deltar i kampanjen förbinder sig att ge gratis tillgång till träningsanläggningens tjänster (ingen abonnemangsavgift eller annan ersättning) så länge kampanjen pågår till alla som ännu inte är medlemmar i träningsanläggningen som kan visa att de använder Technogym®-appen på sin egen utrustning eller annat specifikt marknadsföringsverktyg utvecklat av initiativtagaren för kampanjen.

Artikel III. Maskiner och tider

 • Den träningsanläggning som vill delta måste uppfylla kraven för deltagande enligt ovan och registrera sig för kampanjen på technogym.com/letsmove senast den 23 februari 2018.
 • Registrering till kampanjen kan endast göras av den medarbetare som är registrerad som “Träningsanläggningschef” på molnplattformen mywellness®.
 • Träningsanläggningar som ingår i en kedja med klubbar kan registrera sig och delta i kampanjen enbart som individuell träningsanläggning och inte som en kedja med träningsanläggningar.
 • Kampanjen startar kl. 00:01 (CET) den 12 mars 2018 och avslutas kl. 23:59:59 (CET) den 31 mars 2018 (“slutdatum”).
 • Individuella användare (“Användarna”) som deltar i kampanjen ska registrera sig individuellt på mywellness.com eller på mywellness® mobilapp eller ha en Technogym nyckelläsare eller mywellness® nyckelläsare som de tilldelats individuellt.
 • För att kunna bidra till kampanjen med MOVES måste användaren träna på maskiner anslutna till mywellness® cloud.
 • Den träningsanläggning där de tränar måste ha Challenge applikation och vara anmäld till “Let’s Move For A Better World”. Användarna ska använda sina mywellness.com-konton eller mywellness® eller Technogym nyckelläsare som de tilldelats individuellt av initiativtagaren.
 • MOVES som insamlats från aktiviteter utanför klubben eller som laddats upp manuellt kommer inte att tillgodoräknas i kampanjen och maximalt antal MOVES per dag (inte per workout) som godkänts av varje användare som har abonnerat på kampanjen och som har genererats inom träningsanläggningen är 2 000 MOVES.
 • Varje träningsanläggning som deltar i kampanjen kommer att indexeras i “Facility Finder”-avsnittet av technogym.com/letsmove i Technogym®-appen.

 

Underlag för fastställande av prisnivå:

 • Den prisnivå som uppnåtts av respektive träningsanläggning (förstapriset, mellannivåpriset eller deltagarpriset) kommer att baseras på det totala antal MOVES som genereras av varje träningsanläggning.
 • Initiativtagaren påtar sig inget ansvar för problem med nätverk, hårdvara eller mjukvara som kan störa utsändandet eller mottagandet av MOVES. Registreringar av MOVES som mottas efter slutdatumet gäller inte.
 • Summan av alla MOVES kommer att visas på en “movesräknare” på technogym.com/letsmove, som kommer att ge uppdateringar i realtid av alla MOVES som genererats av varje träningsanläggning i hela Sverige.
 • Träningsanläggningens räknare kommer att endast visa summan av alla MOVES som genererats av respektive träningsanläggning.
 • MOVES kommer dessutom att klassificeras i form av “MOVES-nivåer” – för att visa det totala antalet MOVES som insamlats av varje träningsanläggning i relation till uppnådd prisnivå.
 • De träningsanläggningar som uppnått någon av prisnivåerna kommer att få besked om detta inom 30 dagar efter slutdatumet (“Urvalsdatumet”).
 • Initiativtagarens beslut är slutgiltigt och juridiskt bindande och fattas utan ytterligare kommunikation.

 

Uteslutning:

 • Träningsanläggningar som inte uppfyller de krav som anges ovan kan inte delta i kampanjen.
 • Träningsanläggningarna ska kontrollera att användarna är (i) fyllda 18 år eller (ii) är mellan 15 och 18 år och har föräldrars tillstånd att delta i tävlingen samt är bosatta i Sverige och medlemmar i en deltagande träningsanläggning.
 • Träningsanläggningarna ska kontrollera att de användare som deltar i kampanjen har licensierat initiativtagaren och Technogym S.p.A. att använda deras individuella bilder och innehåll som läggs upp på sociala nätverk i samband med kampanjen.
 • Den deltagare/träningsanläggning/användare som inte uppfyller dessa villkor äger inte rätt att delta i kampanjen och deras registrering är ogiltig.
 • Initiativtagaren förbehåller sig rätten att anlita en tredje part för att administrera en eller flera av dess rättigheter enligt dessa bestämmelser och villkor, inklusive rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnare och/eller att när som helst ändra på dessa villkor på eget initiativ.

 

Träningsanläggningarnas åtaganden:

 • Varje träningsanläggning förbinder sig härmed att följa all lagstiftning om dataskydd när det gäller alla insamlade personuppgifter i samband med denna kampanj.
 • Varje träningsanläggning förbinder sig härmed att se till att alla användare blir informerade om kampanjens bestämmelser och villkor (inklusive relevanta krav för anmälan och deltagande, start- och slutdatum, priser etc.) och att göra dessa villkor tillgängliga för användarna så länge kampanjen pågår.
 • Varje träningsanläggning förbinder sig härmed att se till att varje användare som deltar i kampanjen kommer att ge Initiativtagaren och Technogym S.p.A. en obegränsad och oåterkallelig licens att använda allt innehåll, alla bilder och videor som skapats av användaren i samband med kampanjen.

 

Artikel VI. Annullering av åtaganden eller ändring av implementeringsregler

 • Initiativtagaren kan ändra reglerna för implementering av denna kampanj eller upphäva dem när det föreligger berättigade skäl till sådan åtgärd genom att ge förhandsmeddelande till varje deltagare och användare via e-post.

 

Artikel VII. Allmänt

 • Ansvarsfriskrivning – i den omfattning lagen tillåter det frånskriver härmed Initiativtagaren, dess tjänstemän, chefer, medarbetare, ombud och de till vilka verksamheten kan komma att överlåtas allt ansvar för eventuell förlust, kostnad eller skada som kan drabba träningsanläggning(ar) och/eller användare som en följd av deras deltagande i kampanjen, oavsett om sådan förlust, kostnad eller skada uppstått på grund av försummelse från vår sida eller på annat sätt och även om vi uttryckligen informerats om risken för sådan förlust eller skada.
 • DESSUTOM, såvida inte lagen föreskriver annat, ska initiativtagaren under inga omständigheter bära något ansvar gentemot någon träningsanläggning eller användare för indirekt förlust, förlust på grund av indirekt skada, ideell skada, tillfälliga kostnader eller ideellt skadestånd på grund av förlust av (i) vinst (ii) affär (iii) goodwill eller rykte (iv) data (v) eller annat, även om Initiativtagaren har informerats om risken för sådan skada.
 • Träningsanläggningarna och användarna ska ersätta Initiativtagaren, dess ombud, medarbetare, företrädare, samarbetspartners, närstående bolag, moderbolag och filialer för alla krav, förluster, kostnader, skadestånd, krav och utgifter som kan uppstå om de skulle bryta mot någon av dessa bestämmelser och villkor.
 • Varje träningsanläggning och användare befriar härmed Initiativtagaren, dess samarbetspartners, ombud, medarbetare och chefer från alla eventuella fordringar, åtgärder eller krav som kan uppstå genom eller i samband med kampanjen och genom att gå med i kampanjen bekräftar de att de tar fullt ansvar för sitt deltagande i kampanjen. Den enda åtgärd deltagarna kan vidta på grund av missnöje, förlust, kostnad eller skada i samband med kampanjen är att dra sig ur den.
 • Initiativtagaren kommer att göra minst tre (3) försök att kontakta berörda träningsanläggningar via telefon eller e-post inom fem (5) arbetsdagar efter urvalsdatumet. Om en vald träningsanläggning inte går att få kontakt med inom denna femdagarsperiod eller vägrar att underteckna och inge de formulär som är ett krav kommer berörd träningsanläggning att diskvalificeras och utgå.
 • De träningsanläggningar och välgörenhetsorganisationer som utses till pristagare ska hålla resultatet hemligt till dess det offentliggörs av Initiativtagaren.