TC2018 - NO

«LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD©» - 2018-utgaven

Betingelsene for Initiativet

Innledning

 • Qicraft Norge har til hensikt å gjennomføre en kampanje for å øke bevisstheten rundt viktigheten av fysisk aktivitet for å bekjempe fedme og stillesitting.
 • I tillegg til å fremme fysisk aktivitet ønsker Qicraft å offentliggjøre initiativet på sine plattformer. Dette kan gi treningssentre muligheter for å:
  • Øke deltagelse og engasjement av medlemmene
  • Øke antall medlemmer (deltakere må bruke treningssentrene ved deltakelse i Initiativet)
 • For å gjennomføre dette vil Qicraft Norge lansere en kampanje for treningssentre («Initiativet») i Norge. Det nettverkstilkoblede Technogym© utstyret på de deltakende treningssentrene vil omsette treningen som utføres på de enkelte treningssentrene til «MOVEs» (Måleenheten for bevegelse som benyttes av Technogym© ecosystem). På denne måten vil man kunne innhente alle MOVEs fra de deltagende treningssentrene.

Punkt 1 – Betingelsene for initiativet

Arrangøren:

 • Initiativet er initiert av Qicraft Norge (org.nr. 983521053) (heretter «Initiativtager»). Initiativtagers adresse er Pilestredet 56, 0167 Oslo.

Krav:

 • For å kunne delta i Initiativet må treningssenteret ligge i Norge (heretter «Senteret»), være utstyrt med Technogym© utholdenhets- og styrkeapparater som er koblet opp mot mywellness© skytjeneste og som går på the CHALLENGE applikasjonen
 • Utendørs og manuell sporing av MOVEs er ikke inkludert og maksimum antall MOVEs per dag (ikke per treningsøkt) som er akseptert av sluttbruker som er tilknyttet Initiativet og som er generert på senteret, er 2 000 MOVEs.

Mottaker:

 • Hvert senter må utnevne en mottaker (heretter «Mottakeren») som skal motta premien i tilfelle Senteret oppnår tilstrekkelige MOVEs som forklart under. Den valgte Mottakeren må være en ideell organisasjon som arbeider mot fedme og stillesittende livstil. Den ideelle organisasjonen skal ha lokal tilknytning til området hvor Senteret holder til.
 • Organisasjonen som er valgt som mottaker av den veldedige gaven må være valgt innen konkurransestart som fastslått i Punkt 3.

Premie:

 • Hvert senter som oppnår 3 000 000 (tre millioner) MOVEs vil motta en premie med verdi på 30 000 (tretti tusen) kroner i Technogym© produkter og D&I tjenester som fremkommer av sine prislister som vil bli forært til Mottaker («Topp-premien»).
 • Hvert Senter som oppnår 2 000 000 (to millioner) MOVEs vil motta en premie på 10 000 (ti tusen) kroner i Technogym© produkter og D&I tjenester som fremkommer av sine prislister som vil bli forært til Mottaker («Mellom-premien»).
 • Hvert senter som oppnår 600 000 (sekshundretusen) MOVEs vil motta en premie med verdi på 2500 (totusen femhundre) kroner i Technogym© produkter og D&I tjenester som fremkommer av sine prislister som vil bli forært til Mottaker («Inngangspremien»).
 • Premiene, som er nevnt ovenfor, er ikke kumulative. Dette innebærer at dersom Senteret mottar 3 000 000 MOVEs så vil det ikke motta Mellom- eller Inngangspremien, men bare Topp-premien. Dersom Senteret oppnår 2 000 000 MOVEs så vil det bare få Mellom-premien.
 • Én representant fra hvert deltagende senter vil få muligheten til å komme til TG Village i Cesena, ItaliaLET’S MOVE FOR A BETTER WORLD konferansen. Konferansen holdes på én dag mellom mai og juli 2018 (Datoen vil bli bekreftet senere, kost og losji bekostes av Arrangøren; reiseutgifter bekostes ikke.)
 • Premiene kan ikke overføres, ikke forhandles og kan ikke byttes i andre premier eller i penger.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å endre alle eller deler av premiene for en tilsvarende eller høyere verdi dersom dette er nødvendig ved årsaker som er utenfor Arrangørens kontroll, og alle endringer er endelige og bindende for alle personer/brukere/treningssentre som deltar i Initiativet.

 

Punkt 2 – Krav til deltakelse

Deltakelse i Initiativet krever at Senteret:

 • Er utstyrt med Technogym© utholdenhets- og styrkeapparater i stand til å kommunisere MOVEs som er oppnådd av treningsutøverne på mywellness© skytjeneste. Dette kan gjøres enten direkte på det internett-tilkoblede utstyret eller gjennom et Technogym© apparat (Technogym© nøkkel eller mywellness© nøkkel) når den er knyttet til en mywellness© skykiosk
 • Har the CHALLENGE professional applikasjonen
 • Har en skjerm som viser resultatene på Senteret via en særskilt poengoversikt
 • Kommuniserer Initiativet på Senterets sosiale plattformer ved å bruke følgende emneknagger: #movespower #letsmoveforabetterworld og #Technogym.

Alle Sentre som deltar i Initiativet må samtykke i å gi Arrangøren og Technogym© S.p.A – et aksjeselskap som er opprettet og underlagt italiensk lovgiving, med kontorer registrert i via Calcinaro, 2861, 47521 Cesena (FC), Italia, uhindret og ugjenkallelig tilgang til alt innhold, bildemateriale og videoer som er tilvirket i forbindelse med Initiativet.

Alle Sentre som deltar i Initiativet må gi fri adgang til Senteret (ingen innmeldingsavgift eller andre avgifter kan avkreves) for hele perioden som Initiativet holdes til alle personer som ikke er medlemmer av Senteret, og som kan fremvise og bruker Technogym© appen på et bærbart elektronisk utstyr eller andre spesifikke markedsføringsverktøy som er utviklet av Arrangøren i forbindelse med Initiativet.

Punkt 3 – Utstyr og timeplan

 • Sentre som ønsker å delta på Initiativet må fylle vilkårene over, og registrere seg på www.Technogym.com/letsmove innen 23. februar 2018.
 • Registreringen på Initiativet kan bare utføres av Senterets ansatte som er registrert som «Facility Director» på mywellness© skytjeneste.
 • Sentre som er medlem av en kjede kan registrere seg og delta på Initiativet kun som individuelle Sentre og ikke som en treningssenterkjede.
 • Initiativet starter kl. 00:01 norsk tid den 12. mars 2018 og avsluttes 23:59:59 den 31. mars 2018 («Avslutningstidspunkt»).
 • Enkeltbrukere («Brukere») som deltar i Initiativet skal registrere seg individuelt på mywellness.com eller, mywellness© appen, eller inneha en Technogym© nøkkel eller mywellness© nøkkel som er særskilt gitt dem av Arrangøren.
 • For å kunne tildele opptjente MOVEs til Initiativet må Brukeren trene på utholdenhets- eller styrkeapparater som er tilknyttet mywellness© skytjeneste.
 • Senteret som benyttes må ha the Challenge applikasjonen og være tilknyttet «Let’s Move for a Better World» utfordringen. Brukere kan deretter bruke sine mywellness.com kontoer eller mywellness©- eller Technogym© nøkkel som er særskilt gitt dem av Arrangøren.
 • MOVEs som er opptjent utenfor Senteret eller som er manuelt opplastet, vil ikke telle med i beregningen av Initiativet. Det maksimale antall MOVEs per dag (ikke per treningsøkt) fra hver Bruker som deltar i Initiativet, og som er generert på Senteret, er 2 000 MOVEs.
 • Sentre som deltar i Initiativet vil bli indeksert i «Facility Finder» delen av www.Technogym.com/letsmove og på Technogym© appen.

Premiering og nivåoppnåelse:

 • Premiering og nivåoppnåelse av hvert Senter (enten Topp-, Mellom- eller Inngangspremie) baseres på det totale antall MOVEs som er opptjent i hvert Senter.
 • Arrangøren tar ikke ansvar for noen nettverks-, maskinvare- eller programvarefeil som kan hindre overføring eller kvittering for overførte MOVEs. Alle MOVEs som mottas etter Avslutningstidspunktet vil ikke godtas.
 • En oversikt over alle MOVEs vil bli synliggjort gjennom en «MOVEs teller» på www.Technogym.com/letsmove. Denne vil gi et kontinuerlig oppdatert bilde på de opptjente MOVEs som samles på Sentre i hele Norge.
 • MOVEs telleren vil bare vise det totale antall MOVEs som er samlet fra hvert Senter.
 • I tillegg vil MOVEs bli klassifisert i «MOVEs nivåer», slik at det totale opptjente antallet av MOVEs vil reflektere den aktuelle nivåoppnåelsen og potensielle premieringen.
 • Premieringen vil bli kunngjort innen 30 dager fra Avslutningstidspunktet (Premieringstidspunktet).
 • Arrangørens beslutninger knyttet til Initiativet er endelige og juridisk bindende. Innsigelser knyttet til dette vil ikke adresseres.

Forbehold:

 • Sentre som ikke møter kravene beskrevet ovenfor kan ikke delta i Initiativet.
 • Sentre må sikre at Brukerne er enten (i) over 18 år eller (ii) mellom 15 og 18 år og ha samtykke fra foresatte til å delta i Initiativet, er norske statsborgere, og medlemmer av det deltagende Senteret.
 • Sentre må forsikre seg om at brukerne som deltar i Initiativet har gitt samtykke til Arrangøren og Technogym© S.p.A til å bruke deres egne bilder og innhold som er publisert på alle sosiale nettverk i forbindelse med Initiativet.
 • Manglende overholdelse av disse vilkårene vil diskvalifisere de deltakere/Sentre/Brukere fra å ta del i Initiativet og deltakelse vil bli erklært ugyldig.
 • Videre, så vil Arrangøren forbeholde seg retten til å utnevne en tredjepart til å administrere vilkårene og betingelsene som beskrevet her, inkludert retten til å diskvalifisere enhver deltager, og/eller vinner, og/eller endre disse betingelsene etter sitt eget skjønn.

Brukerdeltagelse:

 • Alle Sentre plikter å overholde gjeldende personvernlovgivning knyttet til alle Brukeres personlige informasjon i forbindelse med Initiativet.
 • Alle Sentre plikter å sikre at alle Brukere er kjent med Initiativets vilkår og betingelser (inkludert relevante vilkår for deltagelse, start- og sluttidspunkt og premiering, etc.) og gjøre vilkårene og betingelsene tilgjengelige for Brukerne i hele perioden Initiativet pågår.
 • Alle Sentre plikter å sikre at Brukerne som deltar i Initiativet samtykker i å gi Arrangøren og Technogym© S.p.A uhindret og ugjenkallelig rett til å bruke alt innhold, bilder og videoer som er laget av Brukeren i tilknytning til Initiativet.

 

Punkt 4 – Inndragning av løftet eller endring av gjennomføringsregler

 • Arrangøren kan endre reglene for gjennomføring av Initiativet eller kansellere det med saklig grunn ved å forhåndsvarsle deltagende Sentre og Brukere ved e-post.

 

Punkt 5 – Sluttbestemmelser

 • Ansvarsfraskrivelse – I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, vil Arrangøren, Arrangørens styremedlemmer, ansatte, ledere, agenter og tilknyttede, fraskrive seg alt ansvar for tap, kostnader, skade som måtte oppstå ved Senteret(ene), og/eller Brukere som et resultat av deltagelse i Initiativet, uavhengig om slikt tap, kostnader eller skade skulle være et resultat av vår uaktsomhet eller på andre måter, selv om vi er gitt uttrykkelig informasjon om muligheten for slik skade eller tap.
 • VIDERE, med unntak av hvor det er forbudt etter gjeldende rett, vil Arrangøren under ingen omstendighet være ansvarlig for noen Sentre eller Brukere for alle indirekte skader, følgeskader, strafferettslige skader eller andre skader, inkludert alle indirekte eller direkte tap av (i) inntjening (ii) forstyrrelser av forretningsdriften (iii) velvilje- eller omdømme (iv) data eller på annen måte, selv om Arrangøren har blitt orientert om mulighetene for slike skader.
 • Sentrene og Brukerne holder Arrangøren, dets agenter, ansatte, representanter, assosierte, tilknyttede, morselskap eller underliggende selskap skadesløse mot alle krav, tap, utgifter, skader, skyld og kostnader som skyldes brudd på noen av vilkårene og betingelser i denne avtalen. Denne fraskrivelsen og skadesløsholdelsen gjelder alle overtredelser beskrevet i eller i medhold av denne avtalen.
 • Alle Sentre og Brukere som inngår i Initiativet samtykker uttrykkelig til å ikke saksøke eller kreve inn noen skade fra Arrangøren, dets affilierte, agenter, ansatte eller ledere i forbindelse med Initiativet, om det skulle oppstå og tar selv fullstendig ansvar for all misnøye, tap, kostnader eller skade i forbindelse med Initiativet. Deltagernes eneste fremgangsmåte mot Arrangørens for all misnøye, tap, kostnader eller skade i forbindelse med Initiativet, er å trekke seg fra videre deltagelse i Initiativet.
 • Denne avtalen og forholdet mellom Sentrene/Brukerne og Arrangøren reguleres av retten og domstolen i Norge.
 • Arrangøren vil maksimalt forsøke å kontakte Senteret tre (3) ganger ved å bruke telefon eller e-post innen fem (5) virkedager etter Premieringstidspunktet. Hvis det utvalgte Senteret ikke kan kontaktes innen en slik femdagersperiode, eller dersom budskapet om premiering ikke kan mottas av Senteret, eller dersom Senteret mislykkes i, eller nekter å signere og sende inn det påkrevde samtykkekravet, vil Senteret anses for å være diskvalifisert og vil miste sin plassering.
 • Senteret og Mottakeren som fyller vilkårene for premiering, må holde resultatene konfidensielt frem til Arrangøren offentliggjør resultatene.