Privacybeleid

1.             Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

In het kader van de diensten geleverd via haar traditionele kanalen of via haar website www.technogym.com (hierna ook alleen de “site”), verzamelt en verwerkt Technogym SpA, met maatschappelijke zetel in via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië (hierna ook alleen “Technogym”) bepaalde persoonsgegevens die jou betreffen, voor de onderstaand vermelde doeleinden.

Je kunt contact met ons opnemen op het e-mailadres van de functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens: dpo@technogym.com, of ons een brief sturen met de post ter attentie van de functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens bij Technogym S.p.A., via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië.

Raadpleeg het gedeelte “Rechten van de betrokkenen” aan het eind van dit document om jouw rechten te kennen.

2.             Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Als je de site www.technogym.com bezoekt, of een product met het merk Technogym hebt gekocht of op andere wijze in contact bent gekomen met Technogym (bv. telefonisch of op één van onze evenementen om meer te weten te komen over de Technogym-producten of het bedrijf), vind je hieronder alle informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Deze verklaring is echter niet van toepassing op de verwerking uitgevoerd door Technogym in het kader van de Mywellness-service, waarvoor je wordt verwezen naar de specifieke privacyverklaring over de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Mywellness-service.

3.             Doeleinden en juridische grondslagen van de verwerking

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken:

 • om onze contractuele verplichtingen na te komen en, in het bijzonder, om je toe te staan te browsen door en gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden via de Website, ongeacht of je een geregistreerde gebruiker bent of niet; om, ook op automatische wijze, jouw vragen te beantwoorden; om een door jou gevraagde prijsopgave te berekenen; om contracten voor de aankoop of verkoop van producten of opdrachten voor het leveren van diensten uit te voeren; om de benodigde assistentie voor de gekochte producten en diensten te garanderen.
 • om, op basis van jouw toestemming, jouw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en marktonderzoekdoeleinden, ook om je te betrekken bij andere commerciële en promotionele initiatieven dan het versturen van nieuwsbrieven (waarvan jij je altijd kunt afmelden), betreffende de producten, diensten en/of evenementen van Technogym, ook in samenwerking met derden welke, zonder jouw specifieke toestemming, geen toegang hebben tot jouw gegevens. De promotionele communicatie die wij je toesturen kan marktonderzoek betreffen en plaatsvinden via e-mail, sociale netwerken en telefonische contacten met een medewerker;
 • om, uit hoofde van de gerechtvaardigde belangen van Technogym, de kwaliteit van onze producten en diensten te analyseren en verbeteren (bv. productaansprakelijkheid, terugroepacties van de producten, het behouden en garanderen van de kwaliteit en oorspronkelijkheid van het product, enz..); om het verzekeringsrisico te beheren; om de kwaliteit van de assistentie aan gebruikers te garanderen; om de relatie met de distributeurs van de Technogym-producten te beheren; om het verlies en/of de vernietiging van gegevens en niet-geautoriseerde toegang te beheren; om intern onze activiteiten te beheren en controleren; om via de communicatiekanalen van Technogym de tijdens de openbare evenementen verzamelde afbeeldingen en video's te verspreiden (zoals bv. promotie-evenementen en beurzen); om statistische analyses uit te voeren over het gebruik van de diensten en om, waar nodig, onze rechten op vordering en verweer in een gerechtelijke procedure uit te oefenen. Bovendien kunnen wij jou op basis van ons rechtmatige belang promotionele berichten sturen over vergelijkbare producten of diensten als die welke je in het verleden hebt gekocht en/of op basis van de profielinformatie die je ons hebt verstrekt. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking gericht op het verzenden van promotiemateriaal;
 • om aan alle andere verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving of een bevel van de autoriteit, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en die van garantie van de verkochte producten.

Het verstrekken van jouw gegevens is altijd optioneel, maar het eventueel niet verstrekken zou het uitvoeren van aantal verwerkingen onmogelijk kunnen maken, zoals die welke nauw verwant zijn aan het uitvoeren van een contract of de levering van de door jou gevraagde diensten.

4.             Verwerkte gegevens

In het kader van jouw gebruik van de site en/of jouw - ook telefonische - communicatie met ons, zal Technogym de onderstaande gegevens verwerken:

 • Gegevens die je ons verstrekt

We zullen een aantal van jouw persoonsgegevens verwerken, waaronder jouw naam en achternaam, de contactgegevens die je ons hebt verstrekt of die je hebt gebruikt om met ons te communiceren, zoals jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer, evenals andere informatie over jou die je ons mogelijk hebt verstrekt (bv. profielinformatie verstrekt tijdens de registratie op onze site). In bepaalde gevallen kunnen we jouw creditcardgegevens verwerken, uitsluitend voor de tijd die strikt noodzakelijk is om een betaling uit te voeren.

 • Navigatiegegevens

De voor de werking van de site gebruikte computersystemen en -procedures verzamelen, tijdens hun normale werking, een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Het betreft informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die juist vanwege haar precieze aard en door de verwerking en associatie ervan met gegevens in het bezit van derden, het mogelijk maakt om de gebruikers te identificeren. Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers gebruikt voor de verbinding met de site, de adressen van het notatiesysteem URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verkrijgen van statistische informatie over het gebruik van de site en om er de correcte werking van te controleren. Deze gegevens kunnen echter ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van eventuele strafbare feiten begaan tegen de site te achterhalen.

 • Cookies

Wij kunnen verder ook gegevens verwerken die betrekking hebben op de ambities en trainingsdoelen die je tijdens de registratie of later hebt aangegeven.

De informatie over de cookies die Technogym gebruikt is uiteengezet in het Cookiebeleid.

5.             Categorieën van ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen bekend zijn bij en verwerkt worden door:

 • de distributeurs van Technogym of andere controlerende, gecontroleerde en/of gelieerde bedrijven van de Technogym-groep in Italië, de EU of landen buiten de Europese Unie (zie de onderstaande paragraaf betreffende internationale doorgiften van gegevens);
 • de leveranciers van Technogym, zoals bijvoorbeeld de leveranciers van technologische diensten of andere financiële tussenpersonen, banken, kredietinstellingen, financieringsmaatschappijen, beheerders van gecentraliseerde IT-systemen (risico- en antifraudecentrales, enz.), verzekeringsmaatschappijen, consulenten en vrije beroepsbeoefenaars die Technogym helpen bij het invorderen van schulden en bij het beheer van geschillen, personen die zorgen voor het verpakken, verzenden en afleveren van aankopen of het verzenden van post en commerciële informatie, als verwerkers van de gegevens;
 • het personeel van de in de vorige punten genoemde entiteiten met als enig doel het uitvoeren van de verwerkingsactiviteiten waarvoor jouw gegevens zijn verzameld, als gegevensverwerkers;

6.             Internationale doorgiften

Bij doorgifte van jouw gegevens aan derden die buiten de Europese Unie verblijven , of in landen die geen adequaat niveau van bescherming van de privacy garanderen, doen we dit na het aangaan van passende contractuele garanties verstrekt door de derde leverancier en op basis van de modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

 7.             Bewaartermijn van de gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan het doel waarvoor ze zijn verzameld en, in elk geval, niet meer dan 10 (tien) jaar na de beëindiging van het contract of de laatste keer dat je contact hebt opgenomen met Technogym (zoals, bijvoorbeeld, de laatste keer dat je met ons hebt gecommuniceerd of bent ingelogd voor het beveiligde gedeelte), tenzij ze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verplicht voor langere tijd moeten worden bewaard.

8.              Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In het bijzonder heb je recht op toegang, rectificatie, wissen en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om de verwerking te beperken en het recht om je tegen de verwerking te verzetten, als hiervoor de gronden bestaan. Bovendien, wanneer de verwerking wordt uitgevoerd voor marketingdoeleinden of uit hoofde van ons gerechtvaardigde belang, is het je te allen tijde toegestaan om bezwaar aan te tekenen. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens of om jouw rechten uit te oefenen kan je contact met ons opnemen via het e-mail-adres dpo@technogym of door ons een brief te sturen met de gewone post ter attentie van de functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens bij Technogym SpA, via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië.

Onderstaand volgt een korte illustratie van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Het recht op toegang bied je de mogelijkheid om bevestiging te krijgen dat jouw persoonsgegevens door Technogym worden verwerkt en om, indien nodig, toegang te krijgen tot deze gegevens en de daarmee verband houdende informatie;
 • Het recht op rectificatie bied je de mogelijkheid om zonder onredelijke vertraging de wijziging te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die jou betreffen en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de integratie te verkrijgen van onvolledige persoonsgegevens;
 • Het recht op wissen bied je de mogelijkheid om zonder onredelijke vertraging het wissen van gegevens over jou te verkrijgen (bv. wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld), behoudens de uitzonderingen voorzien door de toepasselijke wetgeving (bv. wanneer het bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke);
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens bied je de mogelijkheid om, in bepaalde omstandigheden, voorzien door de toepasselijke wetgeving, in een gestructureerd gangbaar en door automatische apparaten leesbaar formaat, de jou betreffende persoonsgegevens die je aan Technogym hebt verstrekt, te ontvangen. Je mag deze gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit recht kan worden erkend in het licht van de toepasselijke wetgeving en onverminderd het geval waarin dit kan resulteren in een schending van de rechten en vrijheden van anderen; voor sommige diensten hebben we automatische overdraagbaarheidsmechanismen voorzien, die je in jouw account kunt vinden.
 • Het recht op verwerkingsbeperking bied je de mogelijkheid om, onder bepaalde omstandigheden voorzien door de toepasselijke wetgeving, de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. In dergelijke gevallen kan Technogym jouw gegevens alleen in bepaalde gevallen blijven verwerken, bv. voor de uitoefening van het recht van verdediging of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;
 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking bied je de mogelijkheid om je, onder bepaalde omstandigheden voorzien door de toepasselijke wetgeving, te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij er prevalerende gerechtvaardigde gronden, rechten of vrijheden bestaan die Technogym in staat stellen om de verwerking voort te zetten;
Wanneer er redenen zijn die verband houden met jouw specifieke situatie, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Technogym of een derde partij. In dergelijke gevallen zal Technogym de verwerking staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking voort te zetten.

Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder voor de bescherming van de persoonsgegevens als je van mening bent geen bevredigend antwoord te hebben ontvangen van Technogym over jouw rechten of als je van mening bent dat jouw rechten worden geschonden.