Privacybeleid

 Inhoudsopgave

 1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
 2. Type verwerkte gegevens
 3. Verwerkingsdoeleinden en verplichte of facultatieve aard van de gegevensverstrekking.
 4. Verwerkingsmethoden waaraan de gegevens worden blootgesteld.
 5. Personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen, in hun hoedanigheid van verantwoordelijken voor gegevensverwerking, of personen die belast zijn met de gegevensverwerking, reikwijdte van de openbaarmaking van de bovengenoemde gegevens en mogelijke overdracht van gegevens buiten de EU.
 6. Rechten van de betrokkene. De persoonsgegevens van de verantwoordelijken voor gegevensverwerking en, indien aangesteld, de persoon die belast is met de gegevensverwerking. Methoden waarmee de bijgewerkte lijst van verantwoordelijken voor gegevensverwerking gemakkelijk kan worden geraadpleegd.

Dit beleid, opgesteld op basis van art. 13 van wetsdecreet 196/2003, gedragscode voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna: 'Privacy Code'), bevat een toelichting van de wetgeving en richtlijnen die worden nageleefd door Technogym in verband met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website www.technogym.com ('site').

 

 1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is Technogym SpA (hierna: “Technogym”), met maatschappelijke zetel in Italië, Via Calcinaro 2861, 47521 - Cesena (FC).

Type verwerkte gegevens

 • Surfgegevens

De informatiesystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het gebruik van de site verwerven, tijdens de normale werking, een aantal persoonsgegevens, waarvan de overdracht inherent is aan internetcommunicatieprotocollen.
Het gaat om informatie die niet uitdrukkelijk wordt verzameld om te worden geassocieerd met specifieke individuen, maar die, door zijn aard, de mogelijkheid biedt om gebruikers te identificeren, door verwerking en associatie met gegevens in handen van derden.
Deze categorie van gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI (Uniform Resource Identifier)-​​adressen van de opgevraagde bronnen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als reactie wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) aangeeft en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de virtuele omgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om te controleren of deze correct functioneert. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van een hypothetische computermisdaad op de site.

 • Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt

Het vrij, uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekken van gegevens door de gebruiker door het sturen van e-mails naar de adressen op de site omvat de latere verwerving van het e-mailadres van de afzender, wat nodig is om eventuele vragen te beantwoorden, maar ook van alle andere persoonsgegevens in het bericht .

Het gebruik van de site zou kunnen leiden tot de verwerking van persoonsgegevens van derde partijen die door de gebruiker aan Technogym zijn verstrekt. In dergelijke gevallen vertegenwoordigt de gebruiker de autonome verantwoordelijke voor gegevensverwerking en neemt hij alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich. In die zin biedt de gebruiker de breedst mogelijke schadeloosstelling in geval van een geschil, claim, verzoek tot vergoeding van schade als gevolg van de gegevensverwerking, enz. waarmee Technogym kan worden belast door derden van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door een gebruik van de site door de gebruiker dat strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Moest de gebruiker de persoonsgegevens van derden bij het gebruik van de site verstrekken of anderszins verwerken, garandeert deze laatste hierbij de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid - in de veronderstelling dat een dergelijk specifiek geval van verwerking, waar nodig, is gebaseerd op eerdere verwerving - door de gebruiker - van toestemming van de derde partij voor het verwerken van de informatie met betrekking tot deze laatste.

Eventuele specifieke beknopte informatie met betrekking tot specifieke diensten die beschikbaar zijn op verzoek zal in elke fase waar en wanneer nodig worden verstrekt of weergegeven op de pagina's van de site.

 • Interactie met sociale netwerken

Als de gebruiker, indien hij in het bezit is van een Facebook-profiel, de mogelijkheid krijgt om zichzelf op de site te registreren met de knop 'Aanmelden met Facebook', zal Facebook automatisch bepaalde gebruikersgegevens naar Technogym verzenden die vermeld staan in het 'pop-up'-venster dat wordt weergegeven op het moment van het verzoek. De gebruiker hoeft in dat geval geen andere formulieren in te vullen.

 • Cookies

Informatie over de cookies die worden gebruikt door Technogym vindt u via de volgende link: https://www.technogym.com/it/politica-sui-cookie/

Verwerkingsdoeleinden en verplichte of facultatieve aard van de gegevensverstrekking

Technogym informeert gebruikers van de site dat de verzamelde gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor de hieronder aangegeven doelen, met uitdrukkelijke toestemming indien nodig:

a) om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen;

Verstrekking van gebruikersgegevens voor de hierboven in (a) genoemde doeleinden is verplicht; anders kan Technogym niet voldoen aan de verplichtingen die zijn voorzien door de wet, regelgeving of de EU-wetgeving.

Houdt u er rekening mee dat op grond van art. 24 paragraaf 1(a) van de Privacy Code geen toestemming vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel.

b) met het oog op het uitvoeren van contracten voor verkoop van producten of contracten voor het verlenen van diensten (levering van goederen en diensten);

Verstrekking van gegevens voor de hierboven in (b) genoemde doeleinden is optioneel, maar indien de gebruiker dit niet doet, kan het onmogelijk zijn om het contract uit te voeren of om de gevraagde diensten te verstrekken.

Op grond van art. 24 paragraaf 1(b) van de Privacy Code hebben we geen toestemming van de gebruiker nodig voor de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, aangezien deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit een contract waarvan de gebruiker een partij is en/of om, vóór de afsluiting van het contract, specifieke verzoeken van deze persoon te vervullen.

c) om per e-mail promotieberichten te sturen met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die waarop de aankoop van de betrokkene betrekking had.

Op grond van art. 130, par. 4 van de Privacy Code hoeft de verantwoordelijke voor gegevensverwerking geen voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de in dit punt (c) genoemde verwerking; Niettemin kan de betrokkene bezwaar maken tijdens de registratie of bij het verzenden van elke mededeling in dit verband. (zogenaamde 'soft opt-in').

d) voor het sturen van promotieberichten. In overeenstemming met de bepalingen van de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, getiteld 'Richtsnoeren met betrekking tot promotieactiviteiten en bestrijding van spam - 4 juli 2013 [2542348]', zal Technogym één enkele toestemming voor dergelijke doeleinden verwerven. Moest de gebruiker beslissen om toestemming te geven voor het ontvangen van informatie over promotieactiviteiten, met inbegrip van Technogym marktonderzoeken, kunnen dergelijke activiteiten, zoals voorzien in de huidige wetgeving, plaatsvinden door middel van telefonische contacten via operators ('traditionele modus'), e-mail en eventueel gebruik van sociale netwerken ('automatische modus'). De gebruiker kan op elk moment beslissen om reeds gegeven toestemming voor traditionele of geautomatiseerde verwerking in te trekken door kennisgeving aan Technogym, zonder verder formaliteiten, via privacy@technogym.com;

Verstrekking van gebruikersgegevens voor de hierboven in (d) vermelde doeleinden is optioneel en vereist de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

e) (i). Profielverwerking kan ook worden georganiseerd (gedefinieerd als 'verwerking gericht op het definiëren van het profiel of de persoonlijkheid van de betrokkene, of het analyseren van gewoonten of verbruikskeuzes' zie art. 37 par. 1 (d) van de Privacy Code) als dit nodig is voor de levering van de dienst en is daarom vrijgesteld van toestemming.

e) (ii). Technogym behoudt zich ook het recht voor om profielverwerking te organiseren die niet noodzakelijk is voor de levering van de dienst - bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden - onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de betrokkene.

Verstrekking van (mogelijke) toestemming voor de verwerking van de gegevens voor de in punt e) (ii) hierboven bedoelde profileringsdoeleinden is optioneel. Bij afwezigheid van dergelijke toestemming zijn er geen gevolgen voor de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de diensten.

f) tijdens promotie- en tentoonstellingsevenementen de verspreiding op Technogym-communicatiekanalen

van beelden van de deelnemers die daar zijn verzameld door middel van foto's of video's.

4 Verwerkingsmethoden waaraan de gegevens worden blootgesteld

Persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt door Technogym - of door derden die zorgvuldig zijn geselecteerd op basis van hun betrouwbaarheid en deskundigheid, alsmede door daartoe aangewezen verantwoordelijken voor gegevensverwerking - uitsluitend voor het realiseren van de bovenstaande doeleinden, hoofdzakelijk met geautomatiseerde tools, maar ook op papier, voor de duur die strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verworven.

Specifieke veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te vermijden, in volledige overeenstemming met de eisen van art. 31 e.v. van de Privacy Code en van het Technisch Reglement - bijlage B van de Privacy Code - betreffende de minimale veiligheidsmaatregelen.

Personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen, in hun hoedanigheid van verantwoordelijken voor gegevensverwerking of personen die belast zijn met de gegevensverwerking, reikwijdte van de openbaarmaking van de bovengenoemde gegevens en mogelijke overdracht van gegevens buiten de EU

De persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt bekendgemaakt en gebruikt door medewerkers van Technogym en/of haar buitenlandse dochterondernemingen voor de uitvoering van de activiteiten die de reden vormen waarom deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld (bijvoorbeeld, voor het uitvoeren van contracten voor verkoop van goederen of levering van diensten of voor het verzenden van nieuwsbrieven). De gegevens kunnen worden geopenbaard aan de exclusieve Technogym-verdelers en/of andere moedermaatschappijen die worden gecontroleerd door en/of verbonden zijn met de Technogym Group in Italië, de EU of landen buiten de EU, die zullen fungeren als autonome verantwoordelijken voor gegevensverwerking in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de overdracht van gegevens naar derde landen. De hierboven vermelde gegevensverwerkingsactiviteiten worden zo nodig uitgevoerd om de betreffende dienst naar behoren te leveren aan Technogym-klanten, indien zij gevestigd zijn in een buitenlands land waar Technogym actief is, en zijn daarom toegestaan onder art. 24 par. 1(b) en 43 par. 1(b) van de Privacy Code.

De gegevens kunnen worden verwerkt door verantwoordelijken voor gegevensverwerking die zijn aangewezen door Technogym-leveranciers op grond van art. 29 van de Privacy Code en als de verwerking gegevensoverdracht omvat naar landen die geen gelijkwaardigheidsbeslissing van de Europese Commissie hebben ontvangen, wordt een dergelijke overdracht georganiseerd volgens de regels (modelcontractbepalingen op grond van de bijlage bij de Europese beschikking van de Commissie van 5 februari 2010, nr. 2010/87/EU (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L39/5 van 12 februari 2010).

De gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan aanbieders van elektronische communicatiediensten, banken, financiële instellingen, kredietinstellingen, andere financiële instellingen, beheerders van gecentraliseerde IT-systemen (risico- en fraudebestrijdingscentra enz.), verzekeringsmaatschappijen, consultants en freelance professionals die Technogym helpen bij de invordering van schulden en de oplossing van geschillen, alsook aan bedrijven die belast zijn met de verpakking, het transport en de levering van de aankopen of met de verstrekking van post- en marketingservices, en daartoe zijn aangewezen als verantwoordelijken voor gegevensverwerving op grond van artikel 29 van de Privacy Code. Gegevens kunnen ook aan toezichthouders, onderzoeksbedrijven of verenigingen zonder winstoogmerk worden verstrekt; in dit geval worden gegevens uitsluitend in geanonimiseerde vorm gecommuniceerd. De gegevens worden niet openbaar gemaakt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor de in punt 3 (f) bedoelde doeleinden.

Rechten van de betrokkene. De persoonsgegevens van de verantwoordelijken voor gegevensverwerking en, indien aangesteld, de persoon die belast is met de gegevensverwerking. Methoden waarmee de bijgewerkte lijst van verantwoordelijken voor gegevensverwerking gemakkelijk kan worden geraadpleegd.

 

Op grond van artikel 7 van de Privacy Code,

  1. Heeft de betrokkene het recht om bevestiging van het bestaan (​​of het ontbreken) van persoonsgegevens over hem/haar te krijgen, zelfs als deze informatie nog niet is geregistreerd, en heeft de betrokkene het recht om details van deze gegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen.
  2. Heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen met betrekking tot:

a) de oorsprong van deze gegevens;
b) de doeleinden en methoden van de verwerking;
c) de logica die wordt toegepast voor de verwerking met behulp van elektronische hulpmiddelen;
d) de identiteit van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, van de persoon (personen) die belast is (zijn) met de gegevensverwerking en de op grond van artikel 5 aangewezen vertegenwoordigers, komma 2;
e) personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen, in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordigers, verantwoordelijken voor gegevensverwerking of personen die belast zijn met de gegevensverwerking binnen het Italiaanse grondgebied.

3  Heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen met betrekking tot:

a) bijwerkingen, correcties of indien relevant, toevoegingen aan de verzamelde gegevens

b) de verwijdering, anonimisering of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van informatie die niet nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of vervolgens is verwerkt;

c) de bevestiging dat de hierboven in de punten a) en b) genoemde activiteiten bekend zijn bij degenen aan wie de gegevens zijn doorgegeven of verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of indien hiervoor middelen nodig zijn die duidelijk niet in verhouding zijn met de rechten die worden beschermd. Dit geldt ook voor de inhoud daarvan.

4 Heeft de betrokkene het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:

a) tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem/haar, ook al is deze informatie nog steeds relevant voor de omvang van de verzamelde gegevens, om wettelijke redenen;

b) tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van promotiemateriaal, voor rechtstreekse verkoop of voor de uitvoering van marktonderzoek of commerciële communicatieactiviteiten.

 

De bijgewerkte lijst van verantwoordelijken voor gegevensverwerking kan op verzoek bij Technogym worden verkregen via privacy@technogym.com.

 

Als alternatief kunnen de betrokkenen, voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, contact opnemen met de verantwoordelijke via de verstrekte adresgegevens, of via privacy@technogym.com.